Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  "ASTON MARTİN"

  ÁСТОН  МÁРТИН”  (Астон   Мартин)   – Б. Британийада истещсал олунан йцксяк синифли  миник  автомобилляринин  ады.  “А. М.” (сонралар Астон Мартин Лаэонда Лимитед) фирмасынын ясасы 1913 илдя Л. Мартин вя Р. Бенфорд тяряфиндян гойулмушдур. “А.М.” адланан илк автомобили (дюрдсилиндрли, ишляк щяъми 1,4 л) 1915 илдя Л. Мартин йаратмышдыр. 1921 илдян кцтляви истещсал олунур.

   

  Астон Мартин Рапиде миник автомобили [или 2010;

  мцщяррикинин ишляк щяъми 6,0 л; эцъц 350 кВт  (477  а.г.);

   макс.  сцряти  303  км/саат].

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  "ASTON MARTİN"

  ÁСТОН  МÁРТИН”  (Астон   Мартин)   – Б. Британийада истещсал олунан йцксяк синифли  миник  автомобилляринин  ады.  “А. М.” (сонралар Астон Мартин Лаэонда Лимитед) фирмасынын ясасы 1913 илдя Л. Мартин вя Р. Бенфорд тяряфиндян гойулмушдур. “А.М.” адланан илк автомобили (дюрдсилиндрли, ишляк щяъми 1,4 л) 1915 илдя Л. Мартин йаратмышдыр. 1921 илдян кцтляви истещсал олунур.

   

  Астон Мартин Рапиде миник автомобили [или 2010;

  мцщяррикинин ишляк щяъми 6,0 л; эцъц 350 кВт  (477  а.г.);

   макс.  сцряти  303  км/саат].

  "ASTON MARTİN"

  ÁСТОН  МÁРТИН”  (Астон   Мартин)   – Б. Британийада истещсал олунан йцксяк синифли  миник  автомобилляринин  ады.  “А. М.” (сонралар Астон Мартин Лаэонда Лимитед) фирмасынын ясасы 1913 илдя Л. Мартин вя Р. Бенфорд тяряфиндян гойулмушдур. “А.М.” адланан илк автомобили (дюрдсилиндрли, ишляк щяъми 1,4 л) 1915 илдя Л. Мартин йаратмышдыр. 1921 илдян кцтляви истещсал олунур.

   

  Астон Мартин Рапиде миник автомобили [или 2010;

  мцщяррикинин ишляк щяъми 6,0 л; эцъц 350 кВт  (477  а.г.);

   макс.  сцряти  303  км/саат].