Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BONNAR

  БОННÁР (Боннард) Андре (16.4.1888, Лозанна – 1959, Лозанна) – Исвечря алими, иътимаи хадим, Лозанна ун-тинин проф. (1938–59). Гядим йунан ядябиййаты вя мядяниййят тарихи цзря мцтяхяссис, “Сафонун поезийасы” (1948), “Йунан аллащлары” (1950), “Фаъия вя инсан” (1950) вя с. ясярлярин мцяллифидир.
  Я с я р и: Греческая цивилизация. Т. 1–3. М., 1958–62. 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BONNAR

  БОННÁР (Боннард) Андре (16.4.1888, Лозанна – 1959, Лозанна) – Исвечря алими, иътимаи хадим, Лозанна ун-тинин проф. (1938–59). Гядим йунан ядябиййаты вя мядяниййят тарихи цзря мцтяхяссис, “Сафонун поезийасы” (1948), “Йунан аллащлары” (1950), “Фаъия вя инсан” (1950) вя с. ясярлярин мцяллифидир.
  Я с я р и: Греческая цивилизация. Т. 1–3. М., 1958–62. 

  BONNAR

  БОННÁР (Боннард) Андре (16.4.1888, Лозанна – 1959, Лозанна) – Исвечря алими, иътимаи хадим, Лозанна ун-тинин проф. (1938–59). Гядим йунан ядябиййаты вя мядяниййят тарихи цзря мцтяхяссис, “Сафонун поезийасы” (1948), “Йунан аллащлары” (1950), “Фаъия вя инсан” (1950) вя с. ясярлярин мцяллифидир.
  Я с я р и: Греческая цивилизация. Т. 1–3. М., 1958–62.