Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BONNEVİL

  БОННЕВИЛ (Бонневилле) – АБШ-да, Йута, Айдащо вя Невада штатларында калиум дузлары щасилаты р-ну. Плейстосендя мювъуд олмуш эюлцн (сащ. тягр. 50 мин км2, дяринлийи 400 м) яразисини тутур. Мцасир реликт эюлляр (Кичик Дузлу эюл, Севир, Раш, Йута, Бюйцк Дузлу эюл) вар. Йалныз Бюйцк Шор Эюлцн вя Бонневил дузлу дцзянлийин ещтийатлары практики ящямиййят дашыйыр. Калиум дузу мящлулу бу йерлярдя 1907 илдян мялумдур. 1937 илдян сянайе истисмарына башланмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BONNEVİL

  БОННЕВИЛ (Бонневилле) – АБШ-да, Йута, Айдащо вя Невада штатларында калиум дузлары щасилаты р-ну. Плейстосендя мювъуд олмуш эюлцн (сащ. тягр. 50 мин км2, дяринлийи 400 м) яразисини тутур. Мцасир реликт эюлляр (Кичик Дузлу эюл, Севир, Раш, Йута, Бюйцк Дузлу эюл) вар. Йалныз Бюйцк Шор Эюлцн вя Бонневил дузлу дцзянлийин ещтийатлары практики ящямиййят дашыйыр. Калиум дузу мящлулу бу йерлярдя 1907 илдян мялумдур. 1937 илдян сянайе истисмарына башланмышдыр.

  BONNEVİL

  БОННЕВИЛ (Бонневилле) – АБШ-да, Йута, Айдащо вя Невада штатларында калиум дузлары щасилаты р-ну. Плейстосендя мювъуд олмуш эюлцн (сащ. тягр. 50 мин км2, дяринлийи 400 м) яразисини тутур. Мцасир реликт эюлляр (Кичик Дузлу эюл, Севир, Раш, Йута, Бюйцк Дузлу эюл) вар. Йалныз Бюйцк Шор Эюлцн вя Бонневил дузлу дцзянлийин ещтийатлары практики ящямиййят дашыйыр. Калиум дузу мящлулу бу йерлярдя 1907 илдян мялумдур. 1937 илдян сянайе истисмарына башланмышдыр.