Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BACOĞLU

  Иряван губ.-нын Александропол (Эцмрц) гязасында (31.12.1937 илдян Дцзкянд, 7.12.1945 илдян Ахурйан р-ну), Арпачай сащилиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918–20 иллярдя ермяни дашнаклары тяряфиндян дяфялярля даьыдыъы щцъумлара мяруз галмыш, ящалисинин бир щиссяси гятля йетирилмиш, саь галанлар Тцркийяйя, Аьбаба мащалынын кяндляриня сыьынмышлар. Кянд Тцркийядян, Ирандан эялмя ермяниляр тяряфиндян зябт едилмишдир. 1922 илдя кяндин азярб. ящалисинин бир щиссяси эери гайытса да, 1929–30 иллярдя онлар да гоншу азярб. кяндляриня кючцрцлмцшдцр. 7.12.1945 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Щайкаван гойулмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BACOĞLU

  Иряван губ.-нын Александропол (Эцмрц) гязасында (31.12.1937 илдян Дцзкянд, 7.12.1945 илдян Ахурйан р-ну), Арпачай сащилиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918–20 иллярдя ермяни дашнаклары тяряфиндян дяфялярля даьыдыъы щцъумлара мяруз галмыш, ящалисинин бир щиссяси гятля йетирилмиш, саь галанлар Тцркийяйя, Аьбаба мащалынын кяндляриня сыьынмышлар. Кянд Тцркийядян, Ирандан эялмя ермяниляр тяряфиндян зябт едилмишдир. 1922 илдя кяндин азярб. ящалисинин бир щиссяси эери гайытса да, 1929–30 иллярдя онлар да гоншу азярб. кяндляриня кючцрцлмцшдцр. 7.12.1945 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Щайкаван гойулмушдур.

  BACOĞLU

  Иряван губ.-нын Александропол (Эцмрц) гязасында (31.12.1937 илдян Дцзкянд, 7.12.1945 илдян Ахурйан р-ну), Арпачай сащилиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918–20 иллярдя ермяни дашнаклары тяряфиндян дяфялярля даьыдыъы щцъумлара мяруз галмыш, ящалисинин бир щиссяси гятля йетирилмиш, саь галанлар Тцркийяйя, Аьбаба мащалынын кяндляриня сыьынмышлар. Кянд Тцркийядян, Ирандан эялмя ермяниляр тяряфиндян зябт едилмишдир. 1922 илдя кяндин азярб. ящалисинин бир щиссяси эери гайытса да, 1929–30 иллярдя онлар да гоншу азярб. кяндляриня кючцрцлмцшдцр. 7.12.1945 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Щайкаван гойулмушдур.