Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLA XAN II İBN İSGƏNDƏR 

  АБДУЛЛА ХАН ЫЫ ИБН ИСЭЯНДЯР (тягр. 1533/34–1598) – Шейбаниляр сцлалясиндян юзбяк ханы [1583 илдян]. 1557 илдя Бухараны яля кечирмиш вя Шейбаниляр дювлятинин пайтахты етмишдир. 1561 илдя юз атасы Исэяндяри хан елан едяряк онун адындан дювляти идаря етмяйя башламыш, атасынын юлцмцндян сонра ися тахт-таъа сащиб олмушдур. А.х.-ын щакимиййяти дюврцндя Шейбаниляр дювляти хейли эцълянди: Дашкянд, Сырдярйадан шм.-да йерляшян яразиляр, Бялх, Фярганя, Харязм, Бядяхшан бирляшдирилди, Иран иля Хорасан уьрунда мцбаризя апарылды. Щакимиййяти мяркязляшдирмяк цчцн юлкядя бир сыра ганунвериъи вя инзибати ислащатлар апарылыр, табе олмаг истямяйян феодаллара амансыз диван тутулурду. Сяняткарлыг, тиъарят, еляъя дя мемарлыг вя ядябиййат инкишаф едирди. А.х.-ын дюврцндя Орта Асийанын Русийа, Щиндистан вя Тцркийя иля тиъарят вя дипломатик ялагяляри эенишлянмишди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLA XAN II İBN İSGƏNDƏR 

  АБДУЛЛА ХАН ЫЫ ИБН ИСЭЯНДЯР (тягр. 1533/34–1598) – Шейбаниляр сцлалясиндян юзбяк ханы [1583 илдян]. 1557 илдя Бухараны яля кечирмиш вя Шейбаниляр дювлятинин пайтахты етмишдир. 1561 илдя юз атасы Исэяндяри хан елан едяряк онун адындан дювляти идаря етмяйя башламыш, атасынын юлцмцндян сонра ися тахт-таъа сащиб олмушдур. А.х.-ын щакимиййяти дюврцндя Шейбаниляр дювляти хейли эцълянди: Дашкянд, Сырдярйадан шм.-да йерляшян яразиляр, Бялх, Фярганя, Харязм, Бядяхшан бирляшдирилди, Иран иля Хорасан уьрунда мцбаризя апарылды. Щакимиййяти мяркязляшдирмяк цчцн юлкядя бир сыра ганунвериъи вя инзибати ислащатлар апарылыр, табе олмаг истямяйян феодаллара амансыз диван тутулурду. Сяняткарлыг, тиъарят, еляъя дя мемарлыг вя ядябиййат инкишаф едирди. А.х.-ын дюврцндя Орта Асийанын Русийа, Щиндистан вя Тцркийя иля тиъарят вя дипломатик ялагяляри эенишлянмишди.

  ABDULLA XAN II İBN İSGƏNDƏR 

  АБДУЛЛА ХАН ЫЫ ИБН ИСЭЯНДЯР (тягр. 1533/34–1598) – Шейбаниляр сцлалясиндян юзбяк ханы [1583 илдян]. 1557 илдя Бухараны яля кечирмиш вя Шейбаниляр дювлятинин пайтахты етмишдир. 1561 илдя юз атасы Исэяндяри хан елан едяряк онун адындан дювляти идаря етмяйя башламыш, атасынын юлцмцндян сонра ися тахт-таъа сащиб олмушдур. А.х.-ын щакимиййяти дюврцндя Шейбаниляр дювляти хейли эцълянди: Дашкянд, Сырдярйадан шм.-да йерляшян яразиляр, Бялх, Фярганя, Харязм, Бядяхшан бирляшдирилди, Иран иля Хорасан уьрунда мцбаризя апарылды. Щакимиййяти мяркязляшдирмяк цчцн юлкядя бир сыра ганунвериъи вя инзибати ислащатлар апарылыр, табе олмаг истямяйян феодаллара амансыз диван тутулурду. Сяняткарлыг, тиъарят, еляъя дя мемарлыг вя ядябиййат инкишаф едирди. А.х.-ын дюврцндя Орта Асийанын Русийа, Щиндистан вя Тцркийя иля тиъарят вя дипломатик ялагяляри эенишлянмишди.