Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BOR POSTULATLARI


  БОР ПОСТУЛАТЛАРЫ – атомун дайаныглыьыны изащ етмяк цчцн 1913-дя Н. Борун юзцнцн квант нязяриййясиня дахил етдийи ики ясас мцддяа: 1) атом йалныз мцяййян дискрет Е1, Е2, …, Ек енержиляри иля тяйин олунан стасионар щалларда ола биляр, беля щалларда атом електромагнит енержиси шцаландырмыр вя удмур; бир стасионар щалдан диэяриня кечид сыърайышла (квант кечиди йолу иля) баш верир; 2) квант кечиди заманы удулан вя йа бурахылан шцаларын ν тезлийи ν = (Еи –Ек)/щ дцстуру иля тяйин едилир, бурада Еи вя Ек – араларында кечид баш верян стасионар щалларын енержиляри, щ – Планк сабитидир. Бор постулатлары експериментал тясдигини тапмыш, щямчинин квант механикасы вя квант електродинамикасы йарандыгдан сонра нязяри ъящятдян дя ясасландырылмышдыр. 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BOR POSTULATLARI


  БОР ПОСТУЛАТЛАРЫ – атомун дайаныглыьыны изащ етмяк цчцн 1913-дя Н. Борун юзцнцн квант нязяриййясиня дахил етдийи ики ясас мцддяа: 1) атом йалныз мцяййян дискрет Е1, Е2, …, Ек енержиляри иля тяйин олунан стасионар щалларда ола биляр, беля щалларда атом електромагнит енержиси шцаландырмыр вя удмур; бир стасионар щалдан диэяриня кечид сыърайышла (квант кечиди йолу иля) баш верир; 2) квант кечиди заманы удулан вя йа бурахылан шцаларын ν тезлийи ν = (Еи –Ек)/щ дцстуру иля тяйин едилир, бурада Еи вя Ек – араларында кечид баш верян стасионар щалларын енержиляри, щ – Планк сабитидир. Бор постулатлары експериментал тясдигини тапмыш, щямчинин квант механикасы вя квант електродинамикасы йарандыгдан сонра нязяри ъящятдян дя ясасландырылмышдыр. 

  BOR POSTULATLARI


  БОР ПОСТУЛАТЛАРЫ – атомун дайаныглыьыны изащ етмяк цчцн 1913-дя Н. Борун юзцнцн квант нязяриййясиня дахил етдийи ики ясас мцддяа: 1) атом йалныз мцяййян дискрет Е1, Е2, …, Ек енержиляри иля тяйин олунан стасионар щалларда ола биляр, беля щалларда атом електромагнит енержиси шцаландырмыр вя удмур; бир стасионар щалдан диэяриня кечид сыърайышла (квант кечиди йолу иля) баш верир; 2) квант кечиди заманы удулан вя йа бурахылан шцаларын ν тезлийи ν = (Еи –Ек)/щ дцстуру иля тяйин едилир, бурада Еи вя Ек – араларында кечид баш верян стасионар щалларын енержиляри, щ – Планк сабитидир. Бор постулатлары експериментал тясдигини тапмыш, щямчинин квант механикасы вя квант електродинамикасы йарандыгдан сонра нязяри ъящятдян дя ясасландырылмышдыр.