Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALTİKA NEFTLİ VİLAYƏTİ

  РФ-дя (Калининград вил.), Латвийада, Литвада, Полшада вя Балтика дянизинин бу яразиляря битишик шелфиндядир. Сащ. 170 мин км2-дян чохдур. Илк йатаг 1962 илдя кяшф олунмуш, 1975 илдян ишлянилир. Ъями 34 нефт йатаьы (о ъцмлядян 26-сы Русийада) кяшф олунмушдур. Б.н.в. Шярги Авропа платформасынын ейниадлы синеклизи иля ялагядардыр. Йатаглар, ясасян, структур типлидир, тектоник, йахуд литоложи екранларла сярщядлянир, ещтийаты аздыр. Ясас мящсулдарлыг 1500–2000 м дяринликдя йатан Орта Кембри йашлы терриэен чюкцнтцлярля (галынлыьы 20 м-ядяк олан гумдашы вя алевролит лайлары) ялагядардыр. 500–1600 м дяринликдяки Ордовик вя Алт Силур чюкцнтцляри (гумдашылар, ящянэдашылар вя доломитляр) дя нефтлидир. Нефтин сыхлыьы аздыр (800–860 кг/м3), зяиф щялл олмуш газ режимлидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALTİKA NEFTLİ VİLAYƏTİ

  РФ-дя (Калининград вил.), Латвийада, Литвада, Полшада вя Балтика дянизинин бу яразиляря битишик шелфиндядир. Сащ. 170 мин км2-дян чохдур. Илк йатаг 1962 илдя кяшф олунмуш, 1975 илдян ишлянилир. Ъями 34 нефт йатаьы (о ъцмлядян 26-сы Русийада) кяшф олунмушдур. Б.н.в. Шярги Авропа платформасынын ейниадлы синеклизи иля ялагядардыр. Йатаглар, ясасян, структур типлидир, тектоник, йахуд литоложи екранларла сярщядлянир, ещтийаты аздыр. Ясас мящсулдарлыг 1500–2000 м дяринликдя йатан Орта Кембри йашлы терриэен чюкцнтцлярля (галынлыьы 20 м-ядяк олан гумдашы вя алевролит лайлары) ялагядардыр. 500–1600 м дяринликдяки Ордовик вя Алт Силур чюкцнтцляри (гумдашылар, ящянэдашылар вя доломитляр) дя нефтлидир. Нефтин сыхлыьы аздыр (800–860 кг/м3), зяиф щялл олмуш газ режимлидир.

  BALTİKA NEFTLİ VİLAYƏTİ

  РФ-дя (Калининград вил.), Латвийада, Литвада, Полшада вя Балтика дянизинин бу яразиляря битишик шелфиндядир. Сащ. 170 мин км2-дян чохдур. Илк йатаг 1962 илдя кяшф олунмуш, 1975 илдян ишлянилир. Ъями 34 нефт йатаьы (о ъцмлядян 26-сы Русийада) кяшф олунмушдур. Б.н.в. Шярги Авропа платформасынын ейниадлы синеклизи иля ялагядардыр. Йатаглар, ясасян, структур типлидир, тектоник, йахуд литоложи екранларла сярщядлянир, ещтийаты аздыр. Ясас мящсулдарлыг 1500–2000 м дяринликдя йатан Орта Кембри йашлы терриэен чюкцнтцлярля (галынлыьы 20 м-ядяк олан гумдашы вя алевролит лайлары) ялагядардыр. 500–1600 м дяринликдяки Ордовик вя Алт Силур чюкцнтцляри (гумдашылар, ящянэдашылар вя доломитляр) дя нефтлидир. Нефтин сыхлыьы аздыр (800–860 кг/м3), зяиф щялл олмуш газ режимлидир.