Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALTİKA TİRƏSİ

  Балтика дянизинин ъ. вя ъ.-ш. сащилляри бойунъа узанан тиряли-тяпяли морен релйефи золаьы. АФР-ин шм.- г. сащилиндян Гярби Двина чайы дярясинядяк тягр. 1500 км мясафядя узаныр; ени 80–90 км, цстцн щцндцрлцкляр 200–300 м. Чай дяряляри иля айры-айры йцксякликляря бюлцнцр. Щцнд. 329 м-ядяк (Вежитса д.). Релйефинин яксяр формалары Цст Плейстосен бузлашмасы дюврцндя йаранмышдыр. Гыраг моренляр, озлар, друмлинляр эениш йайылмышдыр. Тяпялярарасы чухурларда чохсайлы эюлляр (Мцритс, Снйардвы, Мамры) вар. Б. т.-ни шм.-дан морен дцзянликляри, ъ.-дан зандр дцзянликляри ящатя едир. Енлийарпаглы вя гарышыг мешяляр сяъиййявидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALTİKA TİRƏSİ

  Балтика дянизинин ъ. вя ъ.-ш. сащилляри бойунъа узанан тиряли-тяпяли морен релйефи золаьы. АФР-ин шм.- г. сащилиндян Гярби Двина чайы дярясинядяк тягр. 1500 км мясафядя узаныр; ени 80–90 км, цстцн щцндцрлцкляр 200–300 м. Чай дяряляри иля айры-айры йцксякликляря бюлцнцр. Щцнд. 329 м-ядяк (Вежитса д.). Релйефинин яксяр формалары Цст Плейстосен бузлашмасы дюврцндя йаранмышдыр. Гыраг моренляр, озлар, друмлинляр эениш йайылмышдыр. Тяпялярарасы чухурларда чохсайлы эюлляр (Мцритс, Снйардвы, Мамры) вар. Б. т.-ни шм.-дан морен дцзянликляри, ъ.-дан зандр дцзянликляри ящатя едир. Енлийарпаглы вя гарышыг мешяляр сяъиййявидир.

  BALTİKA TİRƏSİ

  Балтика дянизинин ъ. вя ъ.-ш. сащилляри бойунъа узанан тиряли-тяпяли морен релйефи золаьы. АФР-ин шм.- г. сащилиндян Гярби Двина чайы дярясинядяк тягр. 1500 км мясафядя узаныр; ени 80–90 км, цстцн щцндцрлцкляр 200–300 м. Чай дяряляри иля айры-айры йцксякликляря бюлцнцр. Щцнд. 329 м-ядяк (Вежитса д.). Релйефинин яксяр формалары Цст Плейстосен бузлашмасы дюврцндя йаранмышдыр. Гыраг моренляр, озлар, друмлинляр эениш йайылмышдыр. Тяпялярарасы чухурларда чохсайлы эюлляр (Мцритс, Снйардвы, Мамры) вар. Б. т.-ни шм.-дан морен дцзянликляри, ъ.-дан зандр дцзянликляри ящатя едир. Енлийарпаглы вя гарышыг мешяляр сяъиййявидир.