Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALTİMOR Deyvid

  БÁЛТИМОР (Балтиморе) Дейвид (д.7.3. 1938, Нйу-Йорк) – АБШ вирусологу, молекулйар биолог. Нобел мцкафаты лауреаты (1975, Щ. Темин вя Р. Дулбекко иля бирликдя). Свортмор коллеъини битирмишдир (1960). 1972 илдян Массачусетс Технолоэийа Ин-тунда биолоэийа проф.-дур. Ясас тядгигатлары РНТ тяркибли онкоэен вирусларын нормал щцъейрялярля гаршылыглы тясир механизминя щяср едилмишдир. Эенетик информа-сийанын РНТ-дян ДНТ-йя ютцрцлмясини тямин едян ферменти – ревер- тазаны (РНТ-дян асылы ДНТ-полимераза) кяшф етмишдир (Щ. Темин- дян асылы олмадан). Шиштюрядян вирус вя щцъейря эеномларынын интеграсийасы механизмляринин вя кансероэенезин молекулйар механизмляринин юйрянилмяси сащясиндя хидмяти вар.Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALTİMOR Deyvid

  БÁЛТИМОР (Балтиморе) Дейвид (д.7.3. 1938, Нйу-Йорк) – АБШ вирусологу, молекулйар биолог. Нобел мцкафаты лауреаты (1975, Щ. Темин вя Р. Дулбекко иля бирликдя). Свортмор коллеъини битирмишдир (1960). 1972 илдян Массачусетс Технолоэийа Ин-тунда биолоэийа проф.-дур. Ясас тядгигатлары РНТ тяркибли онкоэен вирусларын нормал щцъейрялярля гаршылыглы тясир механизминя щяср едилмишдир. Эенетик информа-сийанын РНТ-дян ДНТ-йя ютцрцлмясини тямин едян ферменти – ревер- тазаны (РНТ-дян асылы ДНТ-полимераза) кяшф етмишдир (Щ. Темин- дян асылы олмадан). Шиштюрядян вирус вя щцъейря эеномларынын интеграсийасы механизмляринин вя кансероэенезин молекулйар механизмляринин юйрянилмяси сащясиндя хидмяти вар.  BALTİMOR Deyvid

  БÁЛТИМОР (Балтиморе) Дейвид (д.7.3. 1938, Нйу-Йорк) – АБШ вирусологу, молекулйар биолог. Нобел мцкафаты лауреаты (1975, Щ. Темин вя Р. Дулбекко иля бирликдя). Свортмор коллеъини битирмишдир (1960). 1972 илдян Массачусетс Технолоэийа Ин-тунда биолоэийа проф.-дур. Ясас тядгигатлары РНТ тяркибли онкоэен вирусларын нормал щцъейрялярля гаршылыглы тясир механизминя щяср едилмишдир. Эенетик информа-сийанын РНТ-дян ДНТ-йя ютцрцлмясини тямин едян ферменти – ревер- тазаны (РНТ-дян асылы ДНТ-полимераза) кяшф етмишдир (Щ. Темин- дян асылы олмадан). Шиштюрядян вирус вя щцъейря эеномларынын интеграсийасы механизмляринин вя кансероэенезин молекулйар механизмляринин юйрянилмяси сащясиндя хидмяти вар.