Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLA XAN USTACLI 

  АБДУЛЛА ХАН УСТАЪЛЫ (?–1566/67) – Ширван бяйлярбяйиси [1549 илдян], устаълы тайфасынын башчысы, сяркярдя, Ы Исмайылын баъысы оьлу. Азярб.-ын Авропа юлкяляри иля тиъари вя сийаси ялагяляринин мющкямлянмясиндя хидмяти вар. Онун дюврцндя Шамахыда Русийа вя Инэилтярянин тиъарят факторийалары йаранмыш, ЫВ Иванла дипломатик данышыглар апарылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLA XAN USTACLI 

  АБДУЛЛА ХАН УСТАЪЛЫ (?–1566/67) – Ширван бяйлярбяйиси [1549 илдян], устаълы тайфасынын башчысы, сяркярдя, Ы Исмайылын баъысы оьлу. Азярб.-ын Авропа юлкяляри иля тиъари вя сийаси ялагяляринин мющкямлянмясиндя хидмяти вар. Онун дюврцндя Шамахыда Русийа вя Инэилтярянин тиъарят факторийалары йаранмыш, ЫВ Иванла дипломатик данышыглар апарылмышдыр.

  ABDULLA XAN USTACLI 

  АБДУЛЛА ХАН УСТАЪЛЫ (?–1566/67) – Ширван бяйлярбяйиси [1549 илдян], устаълы тайфасынын башчысы, сяркярдя, Ы Исмайылын баъысы оьлу. Азярб.-ын Авропа юлкяляри иля тиъари вя сийаси ялагяляринин мющкямлянмясиндя хидмяти вар. Онун дюврцндя Шамахыда Русийа вя Инэилтярянин тиъарят факторийалары йаранмыш, ЫВ Иванла дипломатик данышыглар апарылмышдыр.