Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAÇ-KİŞKUN

  Маъарыстанын ъ.-унда медйе. Дунай вя Тиса чайлары арасындадыр. Сащ. 8,4 мин км2. Ящ. 538,3 мин (2006). Инз. м. Кеч кемет ш.-дир. Мцщцм баьчылыг вя üзцмчцлцк р-нудур. Дянли вя техники биткиляр, тярявяз якилир. Донузчулуг вя гушчулуг инкишаф етмишдир. Йейинти (мейвя вя тярявяз консервляшдирмяси, арагчякмя, унцйцтмя вя с. мцяссисяляри), к.т. машынгайырмасы, тохуъулуг səнайеси вар. Ясас сянайе мяркязляри: Кечкемет вя Байа (Дунай чайы сащилиндя мцщцм портдур).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAÇ-KİŞKUN

  Маъарыстанын ъ.-унда медйе. Дунай вя Тиса чайлары арасындадыр. Сащ. 8,4 мин км2. Ящ. 538,3 мин (2006). Инз. м. Кеч кемет ш.-дир. Мцщцм баьчылыг вя üзцмчцлцк р-нудур. Дянли вя техники биткиляр, тярявяз якилир. Донузчулуг вя гушчулуг инкишаф етмишдир. Йейинти (мейвя вя тярявяз консервляшдирмяси, арагчякмя, унцйцтмя вя с. мцяссисяляри), к.т. машынгайырмасы, тохуъулуг səнайеси вар. Ясас сянайе мяркязляри: Кечкемет вя Байа (Дунай чайы сащилиндя мцщцм портдур).

  BAÇ-KİŞKUN

  Маъарыстанын ъ.-унда медйе. Дунай вя Тиса чайлары арасындадыр. Сащ. 8,4 мин км2. Ящ. 538,3 мин (2006). Инз. м. Кеч кемет ш.-дир. Мцщцм баьчылыг вя üзцмчцлцк р-нудур. Дянли вя техники биткиляр, тярявяз якилир. Донузчулуг вя гушчулуг инкишаф етмишдир. Йейинти (мейвя вя тярявяз консервляшдирмяси, арагчякмя, унцйцтмя вя с. мцяссисяляри), к.т. машынгайырмасы, тохуъулуг səнайеси вар. Ясас сянайе мяркязляри: Кечкемет вя Байа (Дунай чайы сащилиндя мцщцм портдур).