Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALZAM AĞACI

  балзам ахыдан бир чох тропик вя субтропик аьаъын, бязян колун ады. Ян чох пахлалылар фясилясинин Мйрохйлон ъинсинин Ъянуби Америка нювляри (М. балсамум, М. переира; бунлардан Толу балзамы вя Перу балзамы алырлар) Б. а. адланыр. Сезалпинийалар фясилясиндян олан Ъопаифера ъинсинин Ъянуби Америкада битян бязи нювляриндян копай балзамы алыныр. Бир чох Б. а. бурзерляр фясилясиня аиддир. Мяс., бу фя- силядян олан Ярябистан й-а-нын ъ.-г.-индя вя Сомалидя йабаны щалда битян Ъом-мипщора опобалсамум колундан (вя йа аьаъындан) гиймятли Мяккя балзамы алыныр.

  Балзам аьаъы (Myroxylon balsamum): 1 – чичякли будаьы; 2 – мейвяси (пахла); 3 – чичяйи; 4 – тохуму.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALZAM AĞACI

  балзам ахыдан бир чох тропик вя субтропик аьаъын, бязян колун ады. Ян чох пахлалылар фясилясинин Мйрохйлон ъинсинин Ъянуби Америка нювляри (М. балсамум, М. переира; бунлардан Толу балзамы вя Перу балзамы алырлар) Б. а. адланыр. Сезалпинийалар фясилясиндян олан Ъопаифера ъинсинин Ъянуби Америкада битян бязи нювляриндян копай балзамы алыныр. Бир чох Б. а. бурзерляр фясилясиня аиддир. Мяс., бу фя- силядян олан Ярябистан й-а-нын ъ.-г.-индя вя Сомалидя йабаны щалда битян Ъом-мипщора опобалсамум колундан (вя йа аьаъындан) гиймятли Мяккя балзамы алыныр.

  Балзам аьаъы (Myroxylon balsamum): 1 – чичякли будаьы; 2 – мейвяси (пахла); 3 – чичяйи; 4 – тохуму.


  BALZAM AĞACI

  балзам ахыдан бир чох тропик вя субтропик аьаъын, бязян колун ады. Ян чох пахлалылар фясилясинин Мйрохйлон ъинсинин Ъянуби Америка нювляри (М. балсамум, М. переира; бунлардан Толу балзамы вя Перу балзамы алырлар) Б. а. адланыр. Сезалпинийалар фясилясиндян олан Ъопаифера ъинсинин Ъянуби Америкада битян бязи нювляриндян копай балзамы алыныр. Бир чох Б. а. бурзерляр фясилясиня аиддир. Мяс., бу фя- силядян олан Ярябистан й-а-нын ъ.-г.-индя вя Сомалидя йабаны щалда битян Ъом-мипщора опобалсамум колундан (вя йа аьаъындан) гиймятли Мяккя балзамы алыныр.

  Балзам аьаъы (Myroxylon balsamum): 1 – чичякли будаьы; 2 – мейвяси (пахла); 3 – чичяйи; 4 – тохуму.