Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLA SEYRƏFİ TƏBRİZİ 

  АБДУЛЛА СЕЙРЯФИ ТЯБРИЗИ (?–1342) – Азярб. хяттаты. Мцбарякшащ Зяррингялямин шаэирди олмушдур. Яввялляр мемарлыг абидяляри цзяриндя кашылы кярпиълярдян китабяляр нягш едян А.С.Т. сонрадан мисилсиз декоратив йазы устасы кими танынмышдыр. 14 ясрин 1-ъи йарысында Тябриздя тикилян биналарын чохундакы китабяляри А.С.Т. йазмышдыр. 16 яср хяттаты Малик Дяйляминин йаздыьына эюря “Тябриз яйалятиндяки дарвазалар вя диварлар онун хяттатлыьынын шащидидирляр”. Дямяшгдя (Сурийа) мядрясянин, Сцлейманиййя (Ираг) йахынлыьындакы мясъидин, Тябризин Вялйянкущ мящяллясиндяки биналарын китабяляри вя с. А.С.Т. тяряфиндян йазылмышдыр. Онун 1327 илдя куфи вя рейщани хятляри иля цзцнц кючцрдцйц Гуран нцсхяси инэилис коллексийачысы Честер Биттинин шяхси китабханасындадыр.
          Яд.: Казиев А.Ю. Художественное оформление азербайджанской рукописной книги XIII–XVII веков. М., 1977.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLA SEYRƏFİ TƏBRİZİ 

  АБДУЛЛА СЕЙРЯФИ ТЯБРИЗИ (?–1342) – Азярб. хяттаты. Мцбарякшащ Зяррингялямин шаэирди олмушдур. Яввялляр мемарлыг абидяляри цзяриндя кашылы кярпиълярдян китабяляр нягш едян А.С.Т. сонрадан мисилсиз декоратив йазы устасы кими танынмышдыр. 14 ясрин 1-ъи йарысында Тябриздя тикилян биналарын чохундакы китабяляри А.С.Т. йазмышдыр. 16 яср хяттаты Малик Дяйляминин йаздыьына эюря “Тябриз яйалятиндяки дарвазалар вя диварлар онун хяттатлыьынын шащидидирляр”. Дямяшгдя (Сурийа) мядрясянин, Сцлейманиййя (Ираг) йахынлыьындакы мясъидин, Тябризин Вялйянкущ мящяллясиндяки биналарын китабяляри вя с. А.С.Т. тяряфиндян йазылмышдыр. Онун 1327 илдя куфи вя рейщани хятляри иля цзцнц кючцрдцйц Гуран нцсхяси инэилис коллексийачысы Честер Биттинин шяхси китабханасындадыр.
          Яд.: Казиев А.Ю. Художественное оформление азербайджанской рукописной книги XIII–XVII веков. М., 1977.

  ABDULLA SEYRƏFİ TƏBRİZİ 

  АБДУЛЛА СЕЙРЯФИ ТЯБРИЗИ (?–1342) – Азярб. хяттаты. Мцбарякшащ Зяррингялямин шаэирди олмушдур. Яввялляр мемарлыг абидяляри цзяриндя кашылы кярпиълярдян китабяляр нягш едян А.С.Т. сонрадан мисилсиз декоратив йазы устасы кими танынмышдыр. 14 ясрин 1-ъи йарысында Тябриздя тикилян биналарын чохундакы китабяляри А.С.Т. йазмышдыр. 16 яср хяттаты Малик Дяйляминин йаздыьына эюря “Тябриз яйалятиндяки дарвазалар вя диварлар онун хяттатлыьынын шащидидирляр”. Дямяшгдя (Сурийа) мядрясянин, Сцлейманиййя (Ираг) йахынлыьындакы мясъидин, Тябризин Вялйянкущ мящяллясиндяки биналарын китабяляри вя с. А.С.Т. тяряфиндян йазылмышдыр. Онун 1327 илдя куфи вя рейщани хятляри иля цзцнц кючцрдцйц Гуран нцсхяси инэилис коллексийачысы Честер Биттинин шяхси китабханасындадыр.
          Яд.: Казиев А.Ю. Художественное оформление азербайджанской рукописной книги XIII–XVII веков. М., 1977.