Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BORİUM


  BORИUM (N. Bорун шяrяfиnя adlandыrыlmышdыr; lat. Bohrиum), Bh – radиoaktиv kиmyяvи element; елементлярин dюvrи sиstemиnин VЫЫ qrupунда йерляшир, trаnsaktиnoидlяrя aиddиr; at. n. 107. Stabиl иzotoplarы yoxdur. B.-un kцtlя яdяdlяrи 260– 267 olan radиoaktиv иzotoplarы mяlumdur; ян чох йашайан изотопу 267Bh-dуr (T1/2 17 san., α-шцalandыrыcы). Иlk dяfя 1981 иldя (Darmшtat, Almanиya) 209Bи-ун tsиklotronda surяtlяnmиш 54Cr иonlarы иlя bombardыман едилмясиндян bиr neчя atom 262Bh иzotopu аlыnmышdыr. B. ещтимала эюря gцmцшц-aь metaldыr. Atomun xarиcи elektron тябягясинин konfиqurasиyasы …6d 57s2. Nяzяrи hesablamalara ясасян B. kиmyяvи xassяlяrиня эюря renиumа охшайыр.
  Яd.: Химия актиноидов. М., 1991. Т. 1. 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BORİUM


  BORИUM (N. Bорун шяrяfиnя adlandыrыlmышdыr; lat. Bohrиum), Bh – radиoaktиv kиmyяvи element; елементлярин dюvrи sиstemиnин VЫЫ qrupунда йерляшир, trаnsaktиnoидlяrя aиddиr; at. n. 107. Stabиl иzotoplarы yoxdur. B.-un kцtlя яdяdlяrи 260– 267 olan radиoaktиv иzotoplarы mяlumdur; ян чох йашайан изотопу 267Bh-dуr (T1/2 17 san., α-шцalandыrыcы). Иlk dяfя 1981 иldя (Darmшtat, Almanиya) 209Bи-ун tsиklotronda surяtlяnmиш 54Cr иonlarы иlя bombardыман едилмясиндян bиr neчя atom 262Bh иzotopu аlыnmышdыr. B. ещтимала эюря gцmцшц-aь metaldыr. Atomun xarиcи elektron тябягясинин konfиqurasиyasы …6d 57s2. Nяzяrи hesablamalara ясасян B. kиmyяvи xassяlяrиня эюря renиumа охшайыр.
  Яd.: Химия актиноидов. М., 1991. Т. 1. 

  BORİUM


  BORИUM (N. Bорун шяrяfиnя adlandыrыlmышdыr; lat. Bohrиum), Bh – radиoaktиv kиmyяvи element; елементлярин dюvrи sиstemиnин VЫЫ qrupунда йерляшир, trаnsaktиnoидlяrя aиddиr; at. n. 107. Stabиl иzotoplarы yoxdur. B.-un kцtlя яdяdlяrи 260– 267 olan radиoaktиv иzotoplarы mяlumdur; ян чох йашайан изотопу 267Bh-dуr (T1/2 17 san., α-шцalandыrыcы). Иlk dяfя 1981 иldя (Darmшtat, Almanиya) 209Bи-ун tsиklotronda surяtlяnmиш 54Cr иonlarы иlя bombardыман едилмясиндян bиr neчя atom 262Bh иzotopu аlыnmышdыr. B. ещтимала эюря gцmцшц-aь metaldыr. Atomun xarиcи elektron тябягясинин konfиqurasиyasы …6d 57s2. Nяzяrи hesablamalara ясасян B. kиmyяvи xassяlяrиня эюря renиumа охшайыр.
  Яd.: Химия актиноидов. М., 1991. Т. 1.