Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BILİNA

  рус халг ядябиййаты жанры, гящряманлыг вя сосиал-мяишят мязмунлу епик няьмя. Б.-лар бащадырлар вя халг гящряманларынын симасында тарихи щадисяляри якс
  етдирян, наьыл шяклиндя йарадылмыш мащны-поемалардыр. Ясасян, 9–13 ясрлярдя намялум няьмякар-наьылчылар тяряфиндян гошулан Б.-лар нясилдян-нясля кечмишдир. Б.-да фолклора хас мифоложи яняняляр эениш йер тутур. Бурада тясвир олунан алям реал олса да, фантастик сящняляр чохдур: бащадырлар дивляр вя яждащаларла вурушур, фювгялтябии ряшадят эюстярирляр. Б.-нын сяъиййяви хцсусиййятляриндян бири дя онун чохгатлы олмасы, йяни мцхтялиф дювр вя йерлярля баьлы идейа-мювзу яламятляринин вя сурятлярин цзви сурятдя бирляшмясидир. Б., адятян, ъошгун, тямтяраглы ящвали-рущиййя ифадя едир. Тящкийядя мцбалиья вя тякриря мцраъият олунур. Б.-лар мязмунъа ики щиссяйя бюлцнцр: гящряманлыг Б.-лары (Илйа Мурометс, Алйоша Попович, Добрынйа Никитич, Садко вя б.-нын шцъаяти щаггында); тарихи-мяишят Б.-лары (Свйатогор, Васили Буслайев вя б. щаггында).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BILİNA

  рус халг ядябиййаты жанры, гящряманлыг вя сосиал-мяишят мязмунлу епик няьмя. Б.-лар бащадырлар вя халг гящряманларынын симасында тарихи щадисяляри якс
  етдирян, наьыл шяклиндя йарадылмыш мащны-поемалардыр. Ясасян, 9–13 ясрлярдя намялум няьмякар-наьылчылар тяряфиндян гошулан Б.-лар нясилдян-нясля кечмишдир. Б.-да фолклора хас мифоложи яняняляр эениш йер тутур. Бурада тясвир олунан алям реал олса да, фантастик сящняляр чохдур: бащадырлар дивляр вя яждащаларла вурушур, фювгялтябии ряшадят эюстярирляр. Б.-нын сяъиййяви хцсусиййятляриндян бири дя онун чохгатлы олмасы, йяни мцхтялиф дювр вя йерлярля баьлы идейа-мювзу яламятляринин вя сурятлярин цзви сурятдя бирляшмясидир. Б., адятян, ъошгун, тямтяраглы ящвали-рущиййя ифадя едир. Тящкийядя мцбалиья вя тякриря мцраъият олунур. Б.-лар мязмунъа ики щиссяйя бюлцнцр: гящряманлыг Б.-лары (Илйа Мурометс, Алйоша Попович, Добрынйа Никитич, Садко вя б.-нын шцъаяти щаггында); тарихи-мяишят Б.-лары (Свйатогор, Васили Буслайев вя б. щаггында).

  BILİNA

  рус халг ядябиййаты жанры, гящряманлыг вя сосиал-мяишят мязмунлу епик няьмя. Б.-лар бащадырлар вя халг гящряманларынын симасында тарихи щадисяляри якс
  етдирян, наьыл шяклиндя йарадылмыш мащны-поемалардыр. Ясасян, 9–13 ясрлярдя намялум няьмякар-наьылчылар тяряфиндян гошулан Б.-лар нясилдян-нясля кечмишдир. Б.-да фолклора хас мифоложи яняняляр эениш йер тутур. Бурада тясвир олунан алям реал олса да, фантастик сящняляр чохдур: бащадырлар дивляр вя яждащаларла вурушур, фювгялтябии ряшадят эюстярирляр. Б.-нын сяъиййяви хцсусиййятляриндян бири дя онун чохгатлы олмасы, йяни мцхтялиф дювр вя йерлярля баьлы идейа-мювзу яламятляринин вя сурятлярин цзви сурятдя бирляшмясидир. Б., адятян, ъошгун, тямтяраглы ящвали-рущиййя ифадя едир. Тящкийядя мцбалиья вя тякриря мцраъият олунур. Б.-лар мязмунъа ики щиссяйя бюлцнцр: гящряманлыг Б.-лары (Илйа Мурометс, Алйоша Попович, Добрынйа Никитич, Садко вя б.-нын шцъаяти щаггында); тарихи-мяишят Б.-лары (Свйатогор, Васили Буслайев вя б. щаггында).