Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BORSİPPA

  БОРСИППА – Месопотамийада, Фярат чайынын саь сащилиндя гядим шящяр. Бабил ш.-ндян ъ.-г.-дя иди. Харабалыьы Ирагда, Бирс-Нямруд тяпясиндядир. Б.-нын ады илк дяфя Бабилистан чары Щаммурапинин (е.я. 18 яср) ганунлар мяъяллясиндя чякилир. 1901–02 иллярдяки археоложи газынтылар заманы Б.-да шящяр диварларынын, дарваза, канал, сарай вя мябядлярин, щабеля Йени Бабил дюврцня (е.я. 6 яср) аид мябядин галыглары ашкар едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BORSİPPA

  БОРСИППА – Месопотамийада, Фярат чайынын саь сащилиндя гядим шящяр. Бабил ш.-ндян ъ.-г.-дя иди. Харабалыьы Ирагда, Бирс-Нямруд тяпясиндядир. Б.-нын ады илк дяфя Бабилистан чары Щаммурапинин (е.я. 18 яср) ганунлар мяъяллясиндя чякилир. 1901–02 иллярдяки археоложи газынтылар заманы Б.-да шящяр диварларынын, дарваза, канал, сарай вя мябядлярин, щабеля Йени Бабил дюврцня (е.я. 6 яср) аид мябядин галыглары ашкар едилмишдир.

  BORSİPPA

  БОРСИППА – Месопотамийада, Фярат чайынын саь сащилиндя гядим шящяр. Бабил ш.-ндян ъ.-г.-дя иди. Харабалыьы Ирагда, Бирс-Нямруд тяпясиндядир. Б.-нын ады илк дяфя Бабилистан чары Щаммурапинин (е.я. 18 яср) ганунлар мяъяллясиндя чякилир. 1901–02 иллярдяки археоложи газынтылар заманы Б.-да шящяр диварларынын, дарваза, канал, сарай вя мябядлярин, щабеля Йени Бабил дюврцня (е.я. 6 яср) аид мябядин галыглары ашкар едилмишдир.