Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ASURALAR

  ÁСУРАЛАР, асурлар–  Мяркязи  вя Шярги   Щиндистанда   мунда   групундан халг. Цмуми сайлары тягр. 30 мин няфярдир (2000). Ъянуби Асийа антроположи типиня мянсубдурлар. Дравид дилляриня аид мундари, гонди вя с. диллярдя данышырлар. Щинд дилинин диалектляри дя йайылмышдыр. Диндарларынын яксяриййяти яняняви етигадларыны сахлайыр. Щиндуистляри вя мцсялманлары да вар. А. етноними мяншяъя сяма илащиляри олан асураларла баьлыдыр. А.-ын етноэенезиндя Шимали Щиндистанын протомунда ящалиси ясас рол ойнамышдыр. Котан якинчилийи, щямчинин овчулуг, йыьыъылыг вя с. мяшьул олурлар. Дямирчилик вя  аьаъдан  маска  дцзялдилмяси  яняняви мяшьулиййятляриня аиддир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ASURALAR

  ÁСУРАЛАР, асурлар–  Мяркязи  вя Шярги   Щиндистанда   мунда   групундан халг. Цмуми сайлары тягр. 30 мин няфярдир (2000). Ъянуби Асийа антроположи типиня мянсубдурлар. Дравид дилляриня аид мундари, гонди вя с. диллярдя данышырлар. Щинд дилинин диалектляри дя йайылмышдыр. Диндарларынын яксяриййяти яняняви етигадларыны сахлайыр. Щиндуистляри вя мцсялманлары да вар. А. етноними мяншяъя сяма илащиляри олан асураларла баьлыдыр. А.-ын етноэенезиндя Шимали Щиндистанын протомунда ящалиси ясас рол ойнамышдыр. Котан якинчилийи, щямчинин овчулуг, йыьыъылыг вя с. мяшьул олурлар. Дямирчилик вя  аьаъдан  маска  дцзялдилмяси  яняняви мяшьулиййятляриня аиддир.

  ASURALAR

  ÁСУРАЛАР, асурлар–  Мяркязи  вя Шярги   Щиндистанда   мунда   групундан халг. Цмуми сайлары тягр. 30 мин няфярдир (2000). Ъянуби Асийа антроположи типиня мянсубдурлар. Дравид дилляриня аид мундари, гонди вя с. диллярдя данышырлар. Щинд дилинин диалектляри дя йайылмышдыр. Диндарларынын яксяриййяти яняняви етигадларыны сахлайыр. Щиндуистляри вя мцсялманлары да вар. А. етноними мяншяъя сяма илащиляри олан асураларла баьлыдыр. А.-ын етноэенезиндя Шимали Щиндистанын протомунда ящалиси ясас рол ойнамышдыр. Котан якинчилийи, щямчинин овчулуг, йыьыъылыг вя с. мяшьул олурлар. Дямирчилик вя  аьаъдан  маска  дцзялдилмяси  яняняви мяшьулиййятляриня аиддир.