Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARXAC

  отлаг шяраитиндя эеъяляр, щава исти олдугда щямчинин эцндцзляр гойунларын вя гарамалын динъялмяси цчцн йер.
  Бащарын яввялляриндя вя пайызда кцляк тутмайан, йайда ися бир гядяр щцндцр йер дя дцзялдилир. А.-ын йери арабир дя йишдирилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARXAC

  отлаг шяраитиндя эеъяляр, щава исти олдугда щямчинин эцндцзляр гойунларын вя гарамалын динъялмяси цчцн йер.
  Бащарын яввялляриндя вя пайызда кцляк тутмайан, йайда ися бир гядяр щцндцр йер дя дцзялдилир. А.-ын йери арабир дя йишдирилир.

  ARXAC

  отлаг шяраитиндя эеъяляр, щава исти олдугда щямчинин эцндцзляр гойунларын вя гарамалын динъялмяси цчцн йер.
  Бащарын яввялляриндя вя пайызда кцляк тутмайан, йайда ися бир гядяр щцндцр йер дя дцзялдилир. А.-ын йери арабир дя йишдирилир.