Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BORZYA

  БÓРЗЙА – РФ-дя, Байкалархасы дийарда чай. Онон чайынын (Амур щювзяси) саь голу. Уз. 304 км, щювзясинин сащ. 7080 км2. Башланьыъыны Кукулбей силсилясинин йамаъларындан эютцрцр, гуру чюллярдя батаглыглашмыш эениш дярядя ахыр. Ясасян, йаьыш суйу иля гидаланыр; йайда эцълц дашгынлар олур, аз сулу иллярдя гуруйур. Нойабрын орталарындан апрелин əввялинядяк донмуш олур. Ортаиллик су сярфи 2,8 м3/сан-дир. Борзйа ш. сащилиндядир. 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BORZYA

  БÓРЗЙА – РФ-дя, Байкалархасы дийарда чай. Онон чайынын (Амур щювзяси) саь голу. Уз. 304 км, щювзясинин сащ. 7080 км2. Башланьыъыны Кукулбей силсилясинин йамаъларындан эютцрцр, гуру чюллярдя батаглыглашмыш эениш дярядя ахыр. Ясасян, йаьыш суйу иля гидаланыр; йайда эцълц дашгынлар олур, аз сулу иллярдя гуруйур. Нойабрын орталарындан апрелин əввялинядяк донмуш олур. Ортаиллик су сярфи 2,8 м3/сан-дир. Борзйа ш. сащилиндядир. 

  BORZYA

  БÓРЗЙА – РФ-дя, Байкалархасы дийарда чай. Онон чайынын (Амур щювзяси) саь голу. Уз. 304 км, щювзясинин сащ. 7080 км2. Башланьыъыны Кукулбей силсилясинин йамаъларындан эютцрцр, гуру чюллярдя батаглыглашмыш эениш дярядя ахыр. Ясасян, йаьыш суйу иля гидаланыр; йайда эцълц дашгынлар олур, аз сулу иллярдя гуруйур. Нойабрын орталарындан апрелин əввялинядяк донмуш олур. Ортаиллик су сярфи 2,8 м3/сан-дир. Борзйа ш. сащилиндядир.