Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)

    ъянуби щун шанйуйу [48–55], Уч-жулцнцн оьлу. 46 илдя шанйуй сечилян Ба (Пуну) иля щакимиййят уьрунда мцбаризя апармышды. Ба щакимиййятинин илк iлляриндя щуннуларын юлкясиндя аълыг вя епидемийа баш вермишди. 47 илдя Б. Чиндян дястяк алараг 40 мин дюйцшчцдян ибарят эцълц орду топламышды. 48 илдя Б. 8 ъянуби щун гябилясинин аьсаггаллары тяряфиндян ъянуби щуннуларын шанйуйу сечилмишди. Тахта чыхан Б. Щуханйе (II) адыны гябул етмишди. Ъянуби щуннулар Чин яразисиня кючяряк Хан сцлалясиндян олан Гуан У-ди императору иля мцгавиля баьламышдылар. Мцгавилянин шяртляриня эюря, ъянуби щуннулар Чинин сярщядлярини шимали щуннуларын йцрцшляриндян мцдафиясини юз цзяриня эютцрцрдцляр. 49 илдя Б.-нин гардашы Мо Баны дармадаьын едяряк щуннуларын ъянуб яразилярини яля кечирмишдир. Бу мцщарибя нятиъясиндя щунну (Чин мянбяляриндя Щиунг-ну) дювлятинин яразиси ъянуб вя шимал щиссяляря бюлцнмцшдцр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA

    ъянуби щун шанйуйу [48–55], Уч-жулцнцн оьлу. 46 илдя шанйуй сечилян Ба (Пуну) иля щакимиййят уьрунда мцбаризя апармышды. Ба щакимиййятинин илк iлляриндя щуннуларын юлкясиндя аълыг вя епидемийа баш вермишди. 47 илдя Б. Чиндян дястяк алараг 40 мин дюйцшчцдян ибарят эцълц орду топламышды. 48 илдя Б. 8 ъянуби щун гябилясинин аьсаггаллары тяряфиндян ъянуби щуннуларын шанйуйу сечилмишди. Тахта чыхан Б. Щуханйе (II) адыны гябул етмишди. Ъянуби щуннулар Чин яразисиня кючяряк Хан сцлалясиндян олан Гуан У-ди императору иля мцгавиля баьламышдылар. Мцгавилянин шяртляриня эюря, ъянуби щуннулар Чинин сярщядлярини шимали щуннуларын йцрцшляриндян мцдафиясини юз цзяриня эютцрцрдцляр. 49 илдя Б.-нин гардашы Мо Баны дармадаьын едяряк щуннуларын ъянуб яразилярини яля кечирмишдир. Бу мцщарибя нятиъясиндя щунну (Чин мянбяляриндя Щиунг-ну) дювлятинин яразиси ъянуб вя шимал щиссяляря бюлцнмцшдцр.

    ъянуби щун шанйуйу [48–55], Уч-жулцнцн оьлу. 46 илдя шанйуй сечилян Ба (Пуну) иля щакимиййят уьрунда мцбаризя апармышды. Ба щакимиййятинин илк iлляриндя щуннуларын юлкясиндя аълыг вя епидемийа баш вермишди. 47 илдя Б. Чиндян дястяк алараг 40 мин дюйцшчцдян ибарят эцълц орду топламышды. 48 илдя Б. 8 ъянуби щун гябилясинин аьсаггаллары тяряфиндян ъянуби щуннуларын шанйуйу сечилмишди. Тахта чыхан Б. Щуханйе (II) адыны гябул етмишди. Ъянуби щуннулар Чин яразисиня кючяряк Хан сцлалясиндян олан Гуан У-ди императору иля мцгавиля баьламышдылар. Мцгавилянин шяртляриня эюря, ъянуби щуннулар Чинин сярщядлярини шимали щуннуларын йцрцшляриндян мцдафиясини юз цзяриня эютцрцрдцляр. 49 илдя Б.-нин гардашы Мо Баны дармадаьын едяряк щуннуларын ъянуб яразилярини яля кечирмишдир. Бу мцщарибя нятиъясиндя щунну (Чин мянбяляриндя Щиунг-ну) дювлятинин яразиси ъянуб вя шимал щиссяляря бюлцнмцшдцр.