Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AŞAĞI ARALIQ

  АШАЬЫ АРАЛЫГ (1935 илядяк Хан Аралыг) – Азярб. Респ. Шярур р-нунда (Нах. МР) кянд. Ашаьы Аралыг я.д.-нин мяркязи. Р-н мяркязиндян 5 км ъ.-ш-дя, Арпачайын сащилиндя, Шярур дцзцндядир. Ящ. 953 (2005); баьчылыг, тярявязчилик вя малдарлыгла мяшьулдур; шякяр чуьундуру йетишдирилир. Мяктяб, хястяхана, клуб,  китабхана  вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AŞAĞI ARALIQ

  АШАЬЫ АРАЛЫГ (1935 илядяк Хан Аралыг) – Азярб. Респ. Шярур р-нунда (Нах. МР) кянд. Ашаьы Аралыг я.д.-нин мяркязи. Р-н мяркязиндян 5 км ъ.-ш-дя, Арпачайын сащилиндя, Шярур дцзцндядир. Ящ. 953 (2005); баьчылыг, тярявязчилик вя малдарлыгла мяшьулдур; шякяр чуьундуру йетишдирилир. Мяктяб, хястяхана, клуб,  китабхана  вар.

  AŞAĞI ARALIQ

  АШАЬЫ АРАЛЫГ (1935 илядяк Хан Аралыг) – Азярб. Респ. Шярур р-нунда (Нах. МР) кянд. Ашаьы Аралыг я.д.-нин мяркязи. Р-н мяркязиндян 5 км ъ.-ш-дя, Арпачайын сащилиндя, Шярур дцзцндядир. Ящ. 953 (2005); баьчылыг, тярявязчилик вя малдарлыгла мяшьулдур; шякяр чуьундуру йетишдирилир. Мяктяб, хястяхана, клуб,  китабхана  вар.