Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  Bİ ŞEN

  Чин ихтирачысы; мцтящяррик литерлярля китаб чапынын баниси. Ихтирасы 1041–48 илляря тясадцф едир. Йанмыш (биш миш) эилдян щазырланан чап елементляри (щероглифляр) сойудугда бяркийян юзлц гатранлы гарышыьын кюмяйиля дямир йыьы формаларына йапышдырылырды. Мятнин каьыз да чап едилмяси цчцн литерлярин цзяриня туш чякиlирди. Б.-Ш.-ин ихтирасы щаггында илк дяфя Шен Го (1031–95) мялумат вермишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  Bİ ŞEN

  Чин ихтирачысы; мцтящяррик литерлярля китаб чапынын баниси. Ихтирасы 1041–48 илляря тясадцф едир. Йанмыш (биш миш) эилдян щазырланан чап елементляри (щероглифляр) сойудугда бяркийян юзлц гатранлы гарышыьын кюмяйиля дямир йыьы формаларына йапышдырылырды. Мятнин каьыз да чап едилмяси цчцн литерлярин цзяриня туш чякиlирди. Б.-Ш.-ин ихтирасы щаггында илк дяфя Шен Го (1031–95) мялумат вермишдир.

  Bİ ŞEN

  Чин ихтирачысы; мцтящяррик литерлярля китаб чапынын баниси. Ихтирасы 1041–48 илляря тясадцф едир. Йанмыш (биш миш) эилдян щазырланан чап елементляри (щероглифляр) сойудугда бяркийян юзлц гатранлы гарышыьын кюмяйиля дямир йыьы формаларына йапышдырылырды. Мятнин каьыз да чап едилмяси цчцн литерлярин цзяриня туш чякиlирди. Б.-Ш.-ин ихтирасы щаггында илк дяфя Шен Го (1031–95) мялумат вермишдир.