Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BOŞ Karl 

  БОШ (Босъщ) Карл (27.8.1874, Кюлн – 26.4.1940, Щейделберг) – алман кимйачы-технологу; Нобел мцкафаты лауреаты (1931, Ф. Берэиусла бирликдя). Алманийада синтетик бойаг маддяляри сянайесинин тяшкилатчыларындан бири. Берлиндя Али Техники Мяктябдя (1894–96) охумуш, тящсилини Лейпсиг Ун-дя Й. Вислисенусун йанында баша чатдырмышды. (фялсяфя доктору, 1898). 1925–35 иллярдя “И.Г. Фарбениндустри” консеринин идаря щейятинин, 1937 илдян директорлар шура- сынын сядри иди. 1937 илдян кайзер Вилщелм Ъямиййятинин (щазырда М. Планк адына Ъямиййят) президенти олмушду.
     Тядгигатлары йцксяк темп-р вя тязйигля синтез технолоэийасынын ишляниб-щазырланмасына щяср едилмишдир. Аммонйакын сянайе синтезинин просеси иля мяшьул олмушду: Ф. Щаберин тяклифини щяйата кечирмяк цчцн зярури олан йцксяк темп-р вя тязйигя давам эятиря билян синтез колонунун йени конструксийасыны щазырламышды; баща катализаторлары (осмиум вя уран) уъузу иля (активляшдириъи ялавялярля сцнэярвары дямир) явяз етмишди (1909–13). Карбон 2-оксид вя аммонйакдан карбамид истещсалыны тяшкил етмишди (1913). Метанолу йцксяк тязйигдя, катализаторун иштиракы иля карбон-оксид вя щидроэендян синтез етмиш (1923), бу реаксийаны сянайе шяраитиндя апармаг цчцн оптимал шяртляри ишляйиб-щазырламышды.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BOŞ Karl 

  БОШ (Босъщ) Карл (27.8.1874, Кюлн – 26.4.1940, Щейделберг) – алман кимйачы-технологу; Нобел мцкафаты лауреаты (1931, Ф. Берэиусла бирликдя). Алманийада синтетик бойаг маддяляри сянайесинин тяшкилатчыларындан бири. Берлиндя Али Техники Мяктябдя (1894–96) охумуш, тящсилини Лейпсиг Ун-дя Й. Вислисенусун йанында баша чатдырмышды. (фялсяфя доктору, 1898). 1925–35 иллярдя “И.Г. Фарбениндустри” консеринин идаря щейятинин, 1937 илдян директорлар шура- сынын сядри иди. 1937 илдян кайзер Вилщелм Ъямиййятинин (щазырда М. Планк адына Ъямиййят) президенти олмушду.
     Тядгигатлары йцксяк темп-р вя тязйигля синтез технолоэийасынын ишляниб-щазырланмасына щяср едилмишдир. Аммонйакын сянайе синтезинин просеси иля мяшьул олмушду: Ф. Щаберин тяклифини щяйата кечирмяк цчцн зярури олан йцксяк темп-р вя тязйигя давам эятиря билян синтез колонунун йени конструксийасыны щазырламышды; баща катализаторлары (осмиум вя уран) уъузу иля (активляшдириъи ялавялярля сцнэярвары дямир) явяз етмишди (1909–13). Карбон 2-оксид вя аммонйакдан карбамид истещсалыны тяшкил етмишди (1913). Метанолу йцксяк тязйигдя, катализаторун иштиракы иля карбон-оксид вя щидроэендян синтез етмиш (1923), бу реаксийаны сянайе шяраитиндя апармаг цчцн оптимал шяртляри ишляйиб-щазырламышды.

  BOŞ Karl 

  БОШ (Босъщ) Карл (27.8.1874, Кюлн – 26.4.1940, Щейделберг) – алман кимйачы-технологу; Нобел мцкафаты лауреаты (1931, Ф. Берэиусла бирликдя). Алманийада синтетик бойаг маддяляри сянайесинин тяшкилатчыларындан бири. Берлиндя Али Техники Мяктябдя (1894–96) охумуш, тящсилини Лейпсиг Ун-дя Й. Вислисенусун йанында баша чатдырмышды. (фялсяфя доктору, 1898). 1925–35 иллярдя “И.Г. Фарбениндустри” консеринин идаря щейятинин, 1937 илдян директорлар шура- сынын сядри иди. 1937 илдян кайзер Вилщелм Ъямиййятинин (щазырда М. Планк адына Ъямиййят) президенти олмушду.
     Тядгигатлары йцксяк темп-р вя тязйигля синтез технолоэийасынын ишляниб-щазырланмасына щяср едилмишдир. Аммонйакын сянайе синтезинин просеси иля мяшьул олмушду: Ф. Щаберин тяклифини щяйата кечирмяк цчцн зярури олан йцксяк темп-р вя тязйигя давам эятиря билян синтез колонунун йени конструксийасыны щазырламышды; баща катализаторлары (осмиум вя уран) уъузу иля (активляшдириъи ялавялярля сцнэярвары дямир) явяз етмишди (1909–13). Карбон 2-оксид вя аммонйакдан карбамид истещсалыны тяшкил етмишди (1913). Метанолу йцксяк тязйигдя, катализаторун иштиракы иля карбон-оксид вя щидроэендян синтез етмиш (1923), бу реаксийаны сянайе шяраитиндя апармаг цчцн оптимал шяртляри ишляйиб-щазырламышды.