Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLA SUR, Abdulla Tofiq

  АБДУЛЛА СУР, А б д у л л а Т о ф и г (Абдулла аьа Мящяммяд оьлу Мящяммядзадянин тяхяллцсляри; 23.7.1883, Эянъя – 8.5.1912, Эянъя) – Азярб. ядябиййатшцнасы вя публисисти. Илк тящсилини Эянъя “мяктяби-хейриййя”синдя алмыш, фарс вя яряб диллярини мцкяммял юйрянмишдир.

  1898 илдян юмрцнцн сонунадяк щямин мяктябдя мцяллимлик етмишдир. Илк йазылары Тифлисдя няшр олунан “Шярги-Рус” (1903–05) гязетиндя чыхмыш, сонралар щямин гязетин ямякдашы олмушдур. “Шярги-Рус” баьландыгдан сонра Эянъяйя гайыдараг мцяллимлийи давам етдирмишдир. “Щяйат”, “Иршад”, “Тярягги” гязетляриндя, “Фцйузат” журналында ядяби-тянгиди мягаляляри дяръ олунмушдур. 1906—09 иллярдя Истанбул Ун-тиндя охумушдур. Тялябялик илляриндя Азярб. мятбуатында мягаля, фелйетон, щекайя вя шеирляри чыхмышдыр.
       Йазыларында иътимаи гцсурлары, ъящаляти вя эерилийи тянгид етмиш, халгы маарифя чаьырмагла йанашы, щягиги мядяниййятин ислам дяйярляри ясасында инкишафыны мягбул саймышдыр. Ядяби-тянгиди мягаляляриндя тяглидчилийин ялейщиня чыхыр, ядябиййатын иътимаи вязифясини, мцасирлик, идейалылыг вя хялгилик принсиплярини юн плана чякирди. А.С. Фцзули йарадыъылыьынын илк елми шярщини вермиш, Азярб. ядябиййатшцнаслыьында фцзулишцнаслыьын ясасыны гоймушдур. Эцръц ядябиййатына даир мягаляляри вар. А.С.-ун 1000 сящифялик “Тцрк ядябиййатына бир нязяр” (1908) адлы ясяри дя олмушдур; щялялик ясярин ялйазмасындан йалnыз бязи парчалар мялумдур.
        Яд.: Т а л ы б з а д я К. Азярбайъан ядяби тянгидинин тарихи. 1800–1920-ъи илляр. Б., 1984.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLA SUR, Abdulla Tofiq

  АБДУЛЛА СУР, А б д у л л а Т о ф и г (Абдулла аьа Мящяммяд оьлу Мящяммядзадянин тяхяллцсляри; 23.7.1883, Эянъя – 8.5.1912, Эянъя) – Азярб. ядябиййатшцнасы вя публисисти. Илк тящсилини Эянъя “мяктяби-хейриййя”синдя алмыш, фарс вя яряб диллярини мцкяммял юйрянмишдир.

  1898 илдян юмрцнцн сонунадяк щямин мяктябдя мцяллимлик етмишдир. Илк йазылары Тифлисдя няшр олунан “Шярги-Рус” (1903–05) гязетиндя чыхмыш, сонралар щямин гязетин ямякдашы олмушдур. “Шярги-Рус” баьландыгдан сонра Эянъяйя гайыдараг мцяллимлийи давам етдирмишдир. “Щяйат”, “Иршад”, “Тярягги” гязетляриндя, “Фцйузат” журналында ядяби-тянгиди мягаляляри дяръ олунмушдур. 1906—09 иллярдя Истанбул Ун-тиндя охумушдур. Тялябялик илляриндя Азярб. мятбуатында мягаля, фелйетон, щекайя вя шеирляри чыхмышдыр.
       Йазыларында иътимаи гцсурлары, ъящаляти вя эерилийи тянгид етмиш, халгы маарифя чаьырмагла йанашы, щягиги мядяниййятин ислам дяйярляри ясасында инкишафыны мягбул саймышдыр. Ядяби-тянгиди мягаляляриндя тяглидчилийин ялейщиня чыхыр, ядябиййатын иътимаи вязифясини, мцасирлик, идейалылыг вя хялгилик принсиплярини юн плана чякирди. А.С. Фцзули йарадыъылыьынын илк елми шярщини вермиш, Азярб. ядябиййатшцнаслыьында фцзулишцнаслыьын ясасыны гоймушдур. Эцръц ядябиййатына даир мягаляляри вар. А.С.-ун 1000 сящифялик “Тцрк ядябиййатына бир нязяр” (1908) адлы ясяри дя олмушдур; щялялик ясярин ялйазмасындан йалnыз бязи парчалар мялумдур.
        Яд.: Т а л ы б з а д я К. Азярбайъан ядяби тянгидинин тарихи. 1800–1920-ъи илляр. Б., 1984.

  ABDULLA SUR, Abdulla Tofiq

  АБДУЛЛА СУР, А б д у л л а Т о ф и г (Абдулла аьа Мящяммяд оьлу Мящяммядзадянин тяхяллцсляри; 23.7.1883, Эянъя – 8.5.1912, Эянъя) – Азярб. ядябиййатшцнасы вя публисисти. Илк тящсилини Эянъя “мяктяби-хейриййя”синдя алмыш, фарс вя яряб диллярини мцкяммял юйрянмишдир.

  1898 илдян юмрцнцн сонунадяк щямин мяктябдя мцяллимлик етмишдир. Илк йазылары Тифлисдя няшр олунан “Шярги-Рус” (1903–05) гязетиндя чыхмыш, сонралар щямин гязетин ямякдашы олмушдур. “Шярги-Рус” баьландыгдан сонра Эянъяйя гайыдараг мцяллимлийи давам етдирмишдир. “Щяйат”, “Иршад”, “Тярягги” гязетляриндя, “Фцйузат” журналында ядяби-тянгиди мягаляляри дяръ олунмушдур. 1906—09 иллярдя Истанбул Ун-тиндя охумушдур. Тялябялик илляриндя Азярб. мятбуатында мягаля, фелйетон, щекайя вя шеирляри чыхмышдыр.
       Йазыларында иътимаи гцсурлары, ъящаляти вя эерилийи тянгид етмиш, халгы маарифя чаьырмагла йанашы, щягиги мядяниййятин ислам дяйярляри ясасында инкишафыны мягбул саймышдыр. Ядяби-тянгиди мягаляляриндя тяглидчилийин ялейщиня чыхыр, ядябиййатын иътимаи вязифясини, мцасирлик, идейалылыг вя хялгилик принсиплярини юн плана чякирди. А.С. Фцзули йарадыъылыьынын илк елми шярщини вермиш, Азярб. ядябиййатшцнаслыьында фцзулишцнаслыьын ясасыны гоймушдур. Эцръц ядябиййатына даир мягаляляри вар. А.С.-ун 1000 сящифялик “Тцрк ядябиййатына бир нязяр” (1908) адлы ясяри дя олмушдур; щялялик ясярин ялйазмасындан йалnыз бязи парчалар мялумдур.
        Яд.: Т а л ы б з а д я К. Азярбайъан ядяби тянгидинин тарихи. 1800–1920-ъи илляр. Б., 1984.