Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAMUT QƏBİRİSTANLARI

  Чеченистанда (РФ) Бамут к. йахынлыьында Тунъ дюврцня вя сон орта ясрляря аид курган гябиристаны. Тядгигиня 1958 илдян башла- нылмышдыр. Тунъ дюврц курганларында Майкоп (е.я. 3-ъц миниллийин сону), Шимали Гафгаз, катакомба (е.я. 2-ъи миниллик) вя сармат мядяниййятляриня аид 250-дян чох гябир ачылмышдыр. Бу, Шимали Гафгазда тядгиг едилмиш Тунъ дюврц абидяляриндян ян бюйцйцдцр. 14–16 ясрляря аид 30-дяк курганын тядгиги Шимали Гафгазын ъ.-ш. р-нларына монголлардан сонра мцасир адыэелярин, кабардалыларын вя чяр- кязлярин яъдады олан адыг тайфаларынын эялдийини эюстярир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAMUT QƏBİRİSTANLARI

  Чеченистанда (РФ) Бамут к. йахынлыьында Тунъ дюврцня вя сон орта ясрляря аид курган гябиристаны. Тядгигиня 1958 илдян башла- нылмышдыр. Тунъ дюврц курганларында Майкоп (е.я. 3-ъц миниллийин сону), Шимали Гафгаз, катакомба (е.я. 2-ъи миниллик) вя сармат мядяниййятляриня аид 250-дян чох гябир ачылмышдыр. Бу, Шимали Гафгазда тядгиг едилмиш Тунъ дюврц абидяляриндян ян бюйцйцдцр. 14–16 ясрляря аид 30-дяк курганын тядгиги Шимали Гафгазын ъ.-ш. р-нларына монголлардан сонра мцасир адыэелярин, кабардалыларын вя чяр- кязлярин яъдады олан адыг тайфаларынын эялдийини эюстярир.

  BAMUT QƏBİRİSTANLARI

  Чеченистанда (РФ) Бамут к. йахынлыьында Тунъ дюврцня вя сон орта ясрляря аид курган гябиристаны. Тядгигиня 1958 илдян башла- нылмышдыр. Тунъ дюврц курганларында Майкоп (е.я. 3-ъц миниллийин сону), Шимали Гафгаз, катакомба (е.я. 2-ъи миниллик) вя сармат мядяниййятляриня аид 250-дян чох гябир ачылмышдыр. Бу, Шимали Гафгазда тядгиг едилмиш Тунъ дюврц абидяляриндян ян бюйцйцдцр. 14–16 ясрляря аид 30-дяк курганын тядгиги Шимали Гафгазын ъ.-ш. р-нларына монголлардан сонра мцасир адыэелярин, кабардалыларын вя чяр- кязлярин яъдады олан адыг тайфаларынын эялдийини эюстярир.