Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  AGESİLAY II

  АЭЕСИЛÁЙ ЫЫ (Άγησίλαος) (е.я. тягр. 444–360) – Спарта чары [е.я. 399– 360], сяркярдя вя дипломат. Е.я. 396 илдян Кичик Асийада Ящямянилярля, 394 илдян Йунаныстанда антиспарта коалисийасы иля мцщарибяляр апармышдыр. Е.я. 370/369 вя 362 иллярдя Пелопоннеся щцъум етмиш фивалылардан Спартанын мцдафиясини тяшкил етмишдир. Истедадлы сяркярдя вя тяърцбяли сийасятчи олан А.II чар щакимиййяти нцфузунун мющкямляндиририлмясиндя ящямиййятли рол ойнамышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  AGESİLAY II

  АЭЕСИЛÁЙ ЫЫ (Άγησίλαος) (е.я. тягр. 444–360) – Спарта чары [е.я. 399– 360], сяркярдя вя дипломат. Е.я. 396 илдян Кичик Асийада Ящямянилярля, 394 илдян Йунаныстанда антиспарта коалисийасы иля мцщарибяляр апармышдыр. Е.я. 370/369 вя 362 иллярдя Пелопоннеся щцъум етмиш фивалылардан Спартанын мцдафиясини тяшкил етмишдир. Истедадлы сяркярдя вя тяърцбяли сийасятчи олан А.II чар щакимиййяти нцфузунун мющкямляндиририлмясиндя ящямиййятли рол ойнамышдыр.

  AGESİLAY II

  АЭЕСИЛÁЙ ЫЫ (Άγησίλαος) (е.я. тягр. 444–360) – Спарта чары [е.я. 399– 360], сяркярдя вя дипломат. Е.я. 396 илдян Кичик Асийада Ящямянилярля, 394 илдян Йунаныстанда антиспарта коалисийасы иля мцщарибяляр апармышдыр. Е.я. 370/369 вя 362 иллярдя Пелопоннеся щцъум етмиш фивалылардан Спартанын мцдафиясини тяшкил етмишдир. Истедадлы сяркярдя вя тяърцбяли сийасятчи олан А.II чар щакимиййяти нцфузунун мющкямляндиририлмясиндя ящямиййятли рол ойнамышдыр.