Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  AGEVZİYA

  АЭЕВЗĺЙА (а...+ йун. αεύσις – дад) – дадбилмя щиссиййатынын итмяси; субйектив вя обйектив олур. Субйектив позунтулара психи хястяликляр заманы тясадцф едилир. Обйектив дадбилмя позунтуларына там А. вя гисмян А. аиддир. Дадбилмя щиссиййатынын дилин юн 2/3 щиссясинин бир йарысында итмяси дил синиринин зядялянмяси, дилин арха 1/3 щиссясиндя итмяси ися дил-удлаг синиринин неврити заманы яmяlя gяlир. А.-нын дилин там бир тяряфиндя олмасы адятян узунсов бейiнин, йахуд медиал илэяк сащясинин икинъи нейронунун вя йа бейин кютцйцнцн даща йухары шюбяляринин зядялянмяси заманы баш верир. Бязи щалларда азан синирин зядялянмяси дилин архасында вя гыртлаьын цстцндя А. тюрядир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  AGEVZİYA

  АЭЕВЗĺЙА (а...+ йун. αεύσις – дад) – дадбилмя щиссиййатынын итмяси; субйектив вя обйектив олур. Субйектив позунтулара психи хястяликляр заманы тясадцф едилир. Обйектив дадбилмя позунтуларына там А. вя гисмян А. аиддир. Дадбилмя щиссиййатынын дилин юн 2/3 щиссясинин бир йарысында итмяси дил синиринин зядялянмяси, дилин арха 1/3 щиссясиндя итмяси ися дил-удлаг синиринин неврити заманы яmяlя gяlир. А.-нын дилин там бир тяряфиндя олмасы адятян узунсов бейiнин, йахуд медиал илэяк сащясинин икинъи нейронунун вя йа бейин кютцйцнцн даща йухары шюбяляринин зядялянмяси заманы баш верир. Бязи щалларда азан синирин зядялянмяси дилин архасында вя гыртлаьын цстцндя А. тюрядир.

  AGEVZİYA

  АЭЕВЗĺЙА (а...+ йун. αεύσις – дад) – дадбилмя щиссиййатынын итмяси; субйектив вя обйектив олур. Субйектив позунтулара психи хястяликляр заманы тясадцф едилир. Обйектив дадбилмя позунтуларына там А. вя гисмян А. аиддир. Дадбилмя щиссиййатынын дилин юн 2/3 щиссясинин бир йарысында итмяси дил синиринин зядялянмяси, дилин арха 1/3 щиссясиндя итмяси ися дил-удлаг синиринин неврити заманы яmяlя gяlир. А.-нын дилин там бир тяряфиндя олмасы адятян узунсов бейiнин, йахуд медиал илэяк сащясинин икинъи нейронунун вя йа бейин кютцйцнцн даща йухары шюбяляринин зядялянмяси заманы баш верир. Бязи щалларда азан синирин зядялянмяси дилин архасында вя гыртлаьын цстцндя А. тюрядир.