Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  AGİYA-TRİADA, Ayiya-Triada

  АЭИЙА–ТРИÁДА, Айийа-Триас (Άγία Τριάς) – Крит а.-нда гядим мяскян, Еэей мядяниййяти мяркязляриндян бири. 1901 илдя Ф.Щалбщерр вя Л.Пернйе тяряфиндян Аэийа-Триада к. йахынлыьында ашкар олунмушдур. Алт тябягяляри Неолит дюврцня (е.я. 4–3-ъц минилликляр) аиддир. Е.я. 2-ъи миниллийин 1-ъи йарысы чичяклянмя дюврц олмушдур. Газынтылар нятиъясиндя ашкар едилян сарайын (чар вилласы адланыр) шм.-г. щиссяси йахшы сахланылмышдыр. Бурада гябул отаьы (9 м×6 м), сцтунлу салонлар, дахили щяйят, анбарлар, А “хятти йазы”лы эил лювщяъиклярля (бах Крит йазысы) зянэин архив, цзяриндя гурбанкясмя мярасими тясвир олунмуш сярдабя, габарыг тясвирли (мящсул йыьымы, юкцзлярля ойун вя с.) стеатит габлар вя с. ашкар едилмишдир. Евляр сарайын ятрафында тикилмишдир. А.-Т. е.я. 15 ясрин орталарында ахайлар тяряфиндян даьыдылмышдыр.


  Аэийа-Триада. Чар сарайында сярдабя.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  AGİYA-TRİADA, Ayiya-Triada

  АЭИЙА–ТРИÁДА, Айийа-Триас (Άγία Τριάς) – Крит а.-нда гядим мяскян, Еэей мядяниййяти мяркязляриндян бири. 1901 илдя Ф.Щалбщерр вя Л.Пернйе тяряфиндян Аэийа-Триада к. йахынлыьында ашкар олунмушдур. Алт тябягяляри Неолит дюврцня (е.я. 4–3-ъц минилликляр) аиддир. Е.я. 2-ъи миниллийин 1-ъи йарысы чичяклянмя дюврц олмушдур. Газынтылар нятиъясиндя ашкар едилян сарайын (чар вилласы адланыр) шм.-г. щиссяси йахшы сахланылмышдыр. Бурада гябул отаьы (9 м×6 м), сцтунлу салонлар, дахили щяйят, анбарлар, А “хятти йазы”лы эил лювщяъиклярля (бах Крит йазысы) зянэин архив, цзяриндя гурбанкясмя мярасими тясвир олунмуш сярдабя, габарыг тясвирли (мящсул йыьымы, юкцзлярля ойун вя с.) стеатит габлар вя с. ашкар едилмишдир. Евляр сарайын ятрафында тикилмишдир. А.-Т. е.я. 15 ясрин орталарында ахайлар тяряфиндян даьыдылмышдыр.


  Аэийа-Триада. Чар сарайында сярдабя.

  AGİYA-TRİADA, Ayiya-Triada

  АЭИЙА–ТРИÁДА, Айийа-Триас (Άγία Τριάς) – Крит а.-нда гядим мяскян, Еэей мядяниййяти мяркязляриндян бири. 1901 илдя Ф.Щалбщерр вя Л.Пернйе тяряфиндян Аэийа-Триада к. йахынлыьында ашкар олунмушдур. Алт тябягяляри Неолит дюврцня (е.я. 4–3-ъц минилликляр) аиддир. Е.я. 2-ъи миниллийин 1-ъи йарысы чичяклянмя дюврц олмушдур. Газынтылар нятиъясиндя ашкар едилян сарайын (чар вилласы адланыр) шм.-г. щиссяси йахшы сахланылмышдыр. Бурада гябул отаьы (9 м×6 м), сцтунлу салонлар, дахили щяйят, анбарлар, А “хятти йазы”лы эил лювщяъиклярля (бах Крит йазысы) зянэин архив, цзяриндя гурбанкясмя мярасими тясвир олунмуш сярдабя, габарыг тясвирли (мящсул йыьымы, юкцзлярля ойун вя с.) стеатит габлар вя с. ашкар едилмишдир. Евляр сарайын ятрафында тикилмишдир. А.-Т. е.я. 15 ясрин орталарында ахайлар тяряфиндян даьыдылмышдыр.


  Аэийа-Триада. Чар сарайында сярдабя.