Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİARRİTS

  БИАРРИТС (Биарритз) – Франсанын ъ.-г.-индя дянизсащили иглим вя балнеолоэийа курорту. Ящ. 33,2 мин (2005). Атлантика океанынын Бискай кюрфязи сащилиндя, Пиреней д-рынын ятякляриндя, Эцмцш сащилдя, Байонна ш.-ндян г.-дя йерляшир. Аеропорт. 12 ясрдян мялумдур. Курорт кими 19 ясрин орталарындан инкишаф едир. Чох мцлайим гышы (йанварын орта темп-ру тягр. 5°Ъ) вя илыг йайы (ийулун орта темп-ру тягр. 20°Ъ) олан дяниз иглими щакимдир. Эениш гумлу чимярликляр, щямчинин Брискудакы ( Б.-ин тягр. 20 км-лийиндя) хлоридли–натриумлу минерал сулар тяняффцс йоллары, дайаг вя щярякят органлары, периферик синир системи хястяликляринин, маддяляр мцбадиляси позунтуларынын мцалиъяси цчцн ялверишлидир. Талассотерапийа мяркязидир. Дяниз музейи, миниатцр автомобилляр музейи, казино вар. Дяниз мямялилярини юйрянян мяркяздир. Йахынлыьында Сен-Жан-де-Лцз курорту вар

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİARRİTS

  БИАРРИТС (Биарритз) – Франсанын ъ.-г.-индя дянизсащили иглим вя балнеолоэийа курорту. Ящ. 33,2 мин (2005). Атлантика океанынын Бискай кюрфязи сащилиндя, Пиреней д-рынын ятякляриндя, Эцмцш сащилдя, Байонна ш.-ндян г.-дя йерляшир. Аеропорт. 12 ясрдян мялумдур. Курорт кими 19 ясрин орталарындан инкишаф едир. Чох мцлайим гышы (йанварын орта темп-ру тягр. 5°Ъ) вя илыг йайы (ийулун орта темп-ру тягр. 20°Ъ) олан дяниз иглими щакимдир. Эениш гумлу чимярликляр, щямчинин Брискудакы ( Б.-ин тягр. 20 км-лийиндя) хлоридли–натриумлу минерал сулар тяняффцс йоллары, дайаг вя щярякят органлары, периферик синир системи хястяликляринин, маддяляр мцбадиляси позунтуларынын мцалиъяси цчцн ялверишлидир. Талассотерапийа мяркязидир. Дяниз музейи, миниатцр автомобилляр музейи, казино вар. Дяниз мямялилярини юйрянян мяркяздир. Йахынлыьында Сен-Жан-де-Лцз курорту вар

  BİARRİTS

  БИАРРИТС (Биарритз) – Франсанын ъ.-г.-индя дянизсащили иглим вя балнеолоэийа курорту. Ящ. 33,2 мин (2005). Атлантика океанынын Бискай кюрфязи сащилиндя, Пиреней д-рынын ятякляриндя, Эцмцш сащилдя, Байонна ш.-ндян г.-дя йерляшир. Аеропорт. 12 ясрдян мялумдур. Курорт кими 19 ясрин орталарындан инкишаф едир. Чох мцлайим гышы (йанварын орта темп-ру тягр. 5°Ъ) вя илыг йайы (ийулун орта темп-ру тягр. 20°Ъ) олан дяниз иглими щакимдир. Эениш гумлу чимярликляр, щямчинин Брискудакы ( Б.-ин тягр. 20 км-лийиндя) хлоридли–натриумлу минерал сулар тяняффцс йоллары, дайаг вя щярякят органлары, периферик синир системи хястяликляринин, маддяляр мцбадиляси позунтуларынын мцалиъяси цчцн ялверишлидир. Талассотерапийа мяркязидир. Дяниз музейи, миниатцр автомобилляр музейи, казино вар. Дяниз мямялилярини юйрянян мяркяздир. Йахынлыьында Сен-Жан-де-Лцз курорту вар