Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AŞAĞI QOXT

  АШАЬЫ  ГОХТ,  Тцрк    Гохту  –  Иряван  ханлыьында  Эярнибасар  мащалынын (09.09.1930  илдян  Котайк,  12.10.1961  илдян  –  Абовйан  р-ну)  даьлыг  щиссясиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918 илдя ермяни  тяъавцзц  нятиъясиндя азярб.-лар кянддян говулмуш, 1922 илдя бир щиссяси эери гайытмыш, лакин 1940 иллярдя кянд ляьв едиляряк  ермяниляр  йашайан гоншу Гохт кянди иля бирляшдирилмиш вя азярб.лар кянддян депортасийа олунмушлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AŞAĞI QOXT

  АШАЬЫ  ГОХТ,  Тцрк    Гохту  –  Иряван  ханлыьында  Эярнибасар  мащалынын (09.09.1930  илдян  Котайк,  12.10.1961  илдян  –  Абовйан  р-ну)  даьлыг  щиссясиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918 илдя ермяни  тяъавцзц  нятиъясиндя азярб.-лар кянддян говулмуш, 1922 илдя бир щиссяси эери гайытмыш, лакин 1940 иллярдя кянд ляьв едиляряк  ермяниляр  йашайан гоншу Гохт кянди иля бирляшдирилмиш вя азярб.лар кянддян депортасийа олунмушлар.

  AŞAĞI QOXT

  АШАЬЫ  ГОХТ,  Тцрк    Гохту  –  Иряван  ханлыьында  Эярнибасар  мащалынын (09.09.1930  илдян  Котайк,  12.10.1961  илдян  –  Абовйан  р-ну)  даьлыг  щиссясиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918 илдя ермяни  тяъавцзц  нятиъясиндя азярб.-лар кянддян говулмуш, 1922 илдя бир щиссяси эери гайытмыш, лакин 1940 иллярдя кянд ляьв едиляряк  ермяниляр  йашайан гоншу Гохт кянди иля бирляшдирилмиш вя азярб.лар кянддян депортасийа олунмушлар.