Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AŞAĞI REYN QONUR KÖMÜR HÖVZƏSİ

  АШАЬЫ   РЕЙН   ГОНУР   КЮМЦР ЩЮВЗЯСИ – АФР-ин г.-индя, Рейн чайынын сол сащилиндя, гисмян Нидерланддадыр. Гярби Авропада ян ири гонур  кюмцр щювзяляриндян биридир.  Сащ.  2500 км2. Цмуми ещтийаты 55 млрд т-дур. Сянайе истисмарына 18 ясрин яввялляриндян башланмышдыр. Палеосен-Плиосен йашлы чюкцнтцлярдя йерляшир. Сянайе ящямиййятли ясас кюмцр лайынын галынлыьы 90–100 м-дир. Кцллцлцйц аздыр (2–8%). Йанма истилийи 7,1–10,5 МЪ/кг. Ачыг цсулла истисмар олунур. Щасилат мяркязи Кюлн ш.-дир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AŞAĞI REYN QONUR KÖMÜR HÖVZƏSİ

  АШАЬЫ   РЕЙН   ГОНУР   КЮМЦР ЩЮВЗЯСИ – АФР-ин г.-индя, Рейн чайынын сол сащилиндя, гисмян Нидерланддадыр. Гярби Авропада ян ири гонур  кюмцр щювзяляриндян биридир.  Сащ.  2500 км2. Цмуми ещтийаты 55 млрд т-дур. Сянайе истисмарына 18 ясрин яввялляриндян башланмышдыр. Палеосен-Плиосен йашлы чюкцнтцлярдя йерляшир. Сянайе ящямиййятли ясас кюмцр лайынын галынлыьы 90–100 м-дир. Кцллцлцйц аздыр (2–8%). Йанма истилийи 7,1–10,5 МЪ/кг. Ачыг цсулла истисмар олунур. Щасилат мяркязи Кюлн ш.-дир.

  AŞAĞI REYN QONUR KÖMÜR HÖVZƏSİ

  АШАЬЫ   РЕЙН   ГОНУР   КЮМЦР ЩЮВЗЯСИ – АФР-ин г.-индя, Рейн чайынын сол сащилиндя, гисмян Нидерланддадыр. Гярби Авропада ян ири гонур  кюмцр щювзяляриндян биридир.  Сащ.  2500 км2. Цмуми ещтийаты 55 млрд т-дур. Сянайе истисмарына 18 ясрин яввялляриндян башланмышдыр. Палеосен-Плиосен йашлы чюкцнтцлярдя йерляшир. Сянайе ящямиййятли ясас кюмцр лайынын галынлыьы 90–100 м-дир. Кцллцлцйц аздыр (2–8%). Йанма истилийи 7,1–10,5 МЪ/кг. Ачыг цсулла истисмар олунур. Щасилат мяркязи Кюлн ш.-дир.