Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AŞAĞI SEYİDƏHMƏDLİ

  АШАЬЫ  СЕЙИДЯЩМЯДЛИ  –  Азярб. Респ. Фцзули р-нунда кянд. Ашаьы Сейидящмядли я.д.-нин (Ашаьы Сейидящмядли, Шцкцрбяйли к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян 20 км ъ.-ш.-дя, Гуручайын сащилиндя, дцзянликдядир. Ящ. 2650 (2009); тахылчылыг, цзцмчцлцк вя малдарлыгла мяшьулдур. Орта мяктяб, хястяхана, мядяниййят еви, китабхана, шяраб з-ду вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AŞAĞI SEYİDƏHMƏDLİ

  АШАЬЫ  СЕЙИДЯЩМЯДЛИ  –  Азярб. Респ. Фцзули р-нунда кянд. Ашаьы Сейидящмядли я.д.-нин (Ашаьы Сейидящмядли, Шцкцрбяйли к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян 20 км ъ.-ш.-дя, Гуручайын сащилиндя, дцзянликдядир. Ящ. 2650 (2009); тахылчылыг, цзцмчцлцк вя малдарлыгла мяшьулдур. Орта мяктяб, хястяхана, мядяниййят еви, китабхана, шяраб з-ду вар.

  AŞAĞI SEYİDƏHMƏDLİ

  АШАЬЫ  СЕЙИДЯЩМЯДЛИ  –  Азярб. Респ. Фцзули р-нунда кянд. Ашаьы Сейидящмядли я.д.-нин (Ашаьы Сейидящмядли, Шцкцрбяйли к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян 20 км ъ.-ш.-дя, Гуручайын сащилиндя, дцзянликдядир. Ящ. 2650 (2009); тахылчылыг, цзцмчцлцк вя малдарлыгла мяшьулдур. Орта мяктяб, хястяхана, мядяниййят еви, китабхана, шяраб з-ду вар.