Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BADAMLI NEKROPOLU

  Азярб. Респ. Шащбуз р-нунун (Нах. МР) Бадамлы к.-ндя орта ясрляря аид археоложи абидя. Сащяси 0,25 ща; мцсялман гябиристанлыьындан ибарятдир. Башдашы вя синя дашыларын яксяриййяти даьыдылмышдыр. Башдашыларын цзяриндя яряб ялифбасы иля йазылмыш китабяляр, гырмызымтыл туф дашындан щазырланмыш гоч фигуру вардыр. Гябиристанлыьын мяркязи щиссясиндя даиряви формалы тцрбянин бцнюврясиня аид галыглар сахланмышдыр. Башдашыларын биринин цзяриндя мярщумун юлцм тарихи йазылмышдыр. Б.н. 15–19 ясрляря аид едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BADAMLI NEKROPOLU

  Азярб. Респ. Шащбуз р-нунун (Нах. МР) Бадамлы к.-ндя орта ясрляря аид археоложи абидя. Сащяси 0,25 ща; мцсялман гябиристанлыьындан ибарятдир. Башдашы вя синя дашыларын яксяриййяти даьыдылмышдыр. Башдашыларын цзяриндя яряб ялифбасы иля йазылмыш китабяляр, гырмызымтыл туф дашындан щазырланмыш гоч фигуру вардыр. Гябиристанлыьын мяркязи щиссясиндя даиряви формалы тцрбянин бцнюврясиня аид галыглар сахланмышдыр. Башдашыларын биринин цзяриндя мярщумун юлцм тарихи йазылмышдыр. Б.н. 15–19 ясрляря аид едилир.

  BADAMLI NEKROPOLU

  Азярб. Респ. Шащбуз р-нунун (Нах. МР) Бадамлы к.-ндя орта ясрляря аид археоложи абидя. Сащяси 0,25 ща; мцсялман гябиристанлыьындан ибарятдир. Башдашы вя синя дашыларын яксяриййяти даьыдылмышдыр. Башдашыларын цзяриндя яряб ялифбасы иля йазылмыш китабяляр, гырмызымтыл туф дашындан щазырланмыш гоч фигуру вардыр. Гябиристанлыьын мяркязи щиссясиндя даиряви формалы тцрбянин бцнюврясиня аид галыглар сахланмышдыр. Башдашыларын биринин цзяриндя мярщумун юлцм тарихи йазылмышдыр. Б.н. 15–19 ясрляря аид едилир.