Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AŞAĞI YAYCI

  АШАЬЫ ЙАЙЪЫ – Азярб. Респ. Шярур рнунда   (Нах. МР)  кянд.  Ашаьы   Йайъы я.д.-нин   мяркязи.   Р-н   мяркязиндян 16 км шм.-ш-дя, Арпачайын сащилиндя, Дяряляйяз силсилясинин ятяйиндядир. Ящ. 1462 (2005); якинчилик вя малдарлыгла мяшьулдур.  Орта  мяктяб,  хястяхана,  китабхана, мядяниййят  еви;  йахынлыьында  е.я.  2–1 минилликляря аид Гыз галасы, Тунъ дюврцня аид Йайъы некрополу, орта ясрляря аид Йайъы йашайыш йери вя Йайъы галасы (тягр. 9–13 ясрляр); полиметал филиз йатаьы вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AŞAĞI YAYCI

  АШАЬЫ ЙАЙЪЫ – Азярб. Респ. Шярур рнунда   (Нах. МР)  кянд.  Ашаьы   Йайъы я.д.-нин   мяркязи.   Р-н   мяркязиндян 16 км шм.-ш-дя, Арпачайын сащилиндя, Дяряляйяз силсилясинин ятяйиндядир. Ящ. 1462 (2005); якинчилик вя малдарлыгла мяшьулдур.  Орта  мяктяб,  хястяхана,  китабхана, мядяниййят  еви;  йахынлыьында  е.я.  2–1 минилликляря аид Гыз галасы, Тунъ дюврцня аид Йайъы некрополу, орта ясрляря аид Йайъы йашайыш йери вя Йайъы галасы (тягр. 9–13 ясрляр); полиметал филиз йатаьы вар.

  AŞAĞI YAYCI

  АШАЬЫ ЙАЙЪЫ – Азярб. Респ. Шярур рнунда   (Нах. МР)  кянд.  Ашаьы   Йайъы я.д.-нин   мяркязи.   Р-н   мяркязиндян 16 км шм.-ш-дя, Арпачайын сащилиндя, Дяряляйяз силсилясинин ятяйиндядир. Ящ. 1462 (2005); якинчилик вя малдарлыгла мяшьулдур.  Орта  мяктяб,  хястяхана,  китабхана, мядяниййят  еви;  йахынлыьында  е.я.  2–1 минилликляря аид Гыз галасы, Тунъ дюврцня аид Йайъы некрополу, орта ясрляря аид Йайъы йашайыш йери вя Йайъы галасы (тягр. 9–13 ясрляр); полиметал филиз йатаьы вар.