Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  "AĞ NİLUFƏR" CƏMİYYƏTİ

  “АЬ НИЛУФЯР” ЪЯМИЙЙЯТИ – 12 ясрдя Чиндя йарадылмыш эизли тяригят. Монгол аьалыьына вя феодал истисмарына гаршы мцбаризя апармышдыр. 14 ясрин 2-ъи йарысында диэяр эизли тяригятлярля бирляшяряк кцтляви тяшкилата чеврилмишдир. Ясасян, кяндли вя сяняткарлардан ибарят олан ъямиййят кяндли цсйанларына рящбярлик едирди. Бунларын ян бюйцйц Манъурийа-Чин феодалларына гаршы 1796–1805 ил цсйаны иди. Цсйан йатырылмыш вя тяшкилат ляьв едилмишди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  "AĞ NİLUFƏR" CƏMİYYƏTİ

  “АЬ НИЛУФЯР” ЪЯМИЙЙЯТИ – 12 ясрдя Чиндя йарадылмыш эизли тяригят. Монгол аьалыьына вя феодал истисмарына гаршы мцбаризя апармышдыр. 14 ясрин 2-ъи йарысында диэяр эизли тяригятлярля бирляшяряк кцтляви тяшкилата чеврилмишдир. Ясасян, кяндли вя сяняткарлардан ибарят олан ъямиййят кяндли цсйанларына рящбярлик едирди. Бунларын ян бюйцйц Манъурийа-Чин феодалларына гаршы 1796–1805 ил цсйаны иди. Цсйан йатырылмыш вя тяшкилат ляьв едилмишди.

  "AĞ NİLUFƏR" CƏMİYYƏTİ

  “АЬ НИЛУФЯР” ЪЯМИЙЙЯТИ – 12 ясрдя Чиндя йарадылмыш эизли тяригят. Монгол аьалыьына вя феодал истисмарына гаршы мцбаризя апармышдыр. 14 ясрин 2-ъи йарысында диэяр эизли тяригятлярля бирляшяряк кцтляви тяшкилата чеврилмишдир. Ясасян, кяндли вя сяняткарлардан ибарят олан ъямиййят кяндли цсйанларына рящбярлик едирди. Бунларын ян бюйцйц Манъурийа-Чин феодалларына гаршы 1796–1805 ил цсйаны иди. Цсйан йатырылмыш вя тяшкилат ляьв едилмишди.