Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AŞAĞI ZEYİD

  АШАЬЫ ЗЕЙИД – Азярб. Респ. Хачмаз р-нунда кянд. Ашаьы Зейид я.д.-нин (Ашаьы Зейид, Алыъгышлаг, Чыльыр, Гараъик, Гараъик Зейид, Гарачайъек, Гядмалыгышлаг, Шыхщапут к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян 10 км ъ.-г.дя, Гарачайын сащилиндя, Самур-Дявячи овалыьындадыр. Ящ. 923 (2008); тярявязчилик, баьчылыг вя малдарлыгла мяшьулдур. Орта мяктяб, китабхана вя тибб мянтягяси вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AŞAĞI ZEYİD

  АШАЬЫ ЗЕЙИД – Азярб. Респ. Хачмаз р-нунда кянд. Ашаьы Зейид я.д.-нин (Ашаьы Зейид, Алыъгышлаг, Чыльыр, Гараъик, Гараъик Зейид, Гарачайъек, Гядмалыгышлаг, Шыхщапут к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян 10 км ъ.-г.дя, Гарачайын сащилиндя, Самур-Дявячи овалыьындадыр. Ящ. 923 (2008); тярявязчилик, баьчылыг вя малдарлыгла мяшьулдур. Орта мяктяб, китабхана вя тибб мянтягяси вар.

  AŞAĞI ZEYİD

  АШАЬЫ ЗЕЙИД – Азярб. Респ. Хачмаз р-нунда кянд. Ашаьы Зейид я.д.-нин (Ашаьы Зейид, Алыъгышлаг, Чыльыр, Гараъик, Гараъик Зейид, Гарачайъек, Гядмалыгышлаг, Шыхщапут к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян 10 км ъ.-г.дя, Гарачайын сащилиндя, Самур-Дявячи овалыьындадыр. Ящ. 923 (2008); тярявязчилик, баьчылыг вя малдарлыгла мяшьулдур. Орта мяктяб, китабхана вя тибб мянтягяси вар.