Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AŞAĞI ZEYNƏDDİN

  АШАЬЫ ЗЕЙНЯДДИН – Азярб. Респ. Аьдаш р-нунда кянд. Ашаьы Зейняддин я.д.-нин (Ашаьы Зейняддин, Татлар, Йениарх к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян  3  км  г.-дя,  Ляки  д.й.ст.-ндан 13  км  аралы,  Ширван  дцзцндядир.  Ящ. 1233  (2008);  якинчилик  вя  малдарлыгла мяшьулдур.  Ясас  мяктяб,  фелдшер-мама мянтягяси,  клуб,  китабхана,  АТС  вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AŞAĞI ZEYNƏDDİN

  АШАЬЫ ЗЕЙНЯДДИН – Азярб. Респ. Аьдаш р-нунда кянд. Ашаьы Зейняддин я.д.-нин (Ашаьы Зейняддин, Татлар, Йениарх к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян  3  км  г.-дя,  Ляки  д.й.ст.-ндан 13  км  аралы,  Ширван  дцзцндядир.  Ящ. 1233  (2008);  якинчилик  вя  малдарлыгла мяшьулдур.  Ясас  мяктяб,  фелдшер-мама мянтягяси,  клуб,  китабхана,  АТС  вар.

  AŞAĞI ZEYNƏDDİN

  АШАЬЫ ЗЕЙНЯДДИН – Азярб. Респ. Аьдаш р-нунда кянд. Ашаьы Зейняддин я.д.-нин (Ашаьы Зейняддин, Татлар, Йениарх к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян  3  км  г.-дя,  Ляки  д.й.ст.-ндан 13  км  аралы,  Ширван  дцзцндядир.  Ящ. 1233  (2008);  якинчилик  вя  малдарлыгла мяшьулдур.  Ясас  мяктяб,  фелдшер-мама мянтягяси,  клуб,  китабхана,  АТС  вар.