Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AŞALÇI OKİ

  АШАЛЧИ ОКИ (Векшина Акилина Григорйевнанын тяхяллцсц) – 4.4.1898, индики Удмуртийа,  Алнаши  р-нунун   Кузебайево к. – 31.10.1973, Алнаши к.) – илк удмурт шаиряси. Кяндли аилясиндяндир. Ясярляри 1918 илдян чап олунмаьа башламышдыр. Казан Ун-тини битирмиш (1927), кянд щякими ишлямишдир. Удмуртийанын ямякдар щякими олмушдур (1958). 1930 иллярдя миллятчиликдя тягсирляндириляряк щябс едилмишдир. Халг мащнылары рущунда “Йол кянарында” (1925), “Вотйак  гызы ня щаггында охуйур” (1928, рус дилиндя) лирик шеир топлуларынын мцяллифидир. Бир чох шеириня мусиги бястялянмишдир.

  Ясяр и: Ожерелье: Стихи. Ижевск, 1998.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AŞALÇI OKİ

  АШАЛЧИ ОКИ (Векшина Акилина Григорйевнанын тяхяллцсц) – 4.4.1898, индики Удмуртийа,  Алнаши  р-нунун   Кузебайево к. – 31.10.1973, Алнаши к.) – илк удмурт шаиряси. Кяндли аилясиндяндир. Ясярляри 1918 илдян чап олунмаьа башламышдыр. Казан Ун-тини битирмиш (1927), кянд щякими ишлямишдир. Удмуртийанын ямякдар щякими олмушдур (1958). 1930 иллярдя миллятчиликдя тягсирляндириляряк щябс едилмишдир. Халг мащнылары рущунда “Йол кянарында” (1925), “Вотйак  гызы ня щаггында охуйур” (1928, рус дилиндя) лирик шеир топлуларынын мцяллифидир. Бир чох шеириня мусиги бястялянмишдир.

  Ясяр и: Ожерелье: Стихи. Ижевск, 1998.

  AŞALÇI OKİ

  АШАЛЧИ ОКИ (Векшина Акилина Григорйевнанын тяхяллцсц) – 4.4.1898, индики Удмуртийа,  Алнаши  р-нунун   Кузебайево к. – 31.10.1973, Алнаши к.) – илк удмурт шаиряси. Кяндли аилясиндяндир. Ясярляри 1918 илдян чап олунмаьа башламышдыр. Казан Ун-тини битирмиш (1927), кянд щякими ишлямишдир. Удмуртийанын ямякдар щякими олмушдур (1958). 1930 иллярдя миллятчиликдя тягсирляндириляряк щябс едилмишдир. Халг мащнылары рущунда “Йол кянарында” (1925), “Вотйак  гызы ня щаггында охуйур” (1928, рус дилиндя) лирик шеир топлуларынын мцяллифидир. Бир чох шеириня мусиги бястялянмишдир.

  Ясяр и: Ожерелье: Стихи. Ижевск, 1998.