Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AŞANTİ KONFEDERASİYASI

  АШÁНТИ КОНФЕДЕРАСИЙАСЫ  –  индики Гана яразисиндя  пайтахты Кумаси ш. олан дювляти гурум. 17 ясрин сону – 18 ясрин яввялляриндя Осе Тутунун башчылыьы алтында ашанти оманлыгларынын щярби иттифагы кими мейдана эялмишдир. А.к. али щюкмдар (асантехене), щюкмдарын  гадын шярики (асантехема), щямчинин оманлыгларын башчыларындан (оманхене) вя сяркярдяляриндян  (асафохене)  ибарят шура тяряфиндян идаря олунурду. 18 ясрин сонунда щярби  експансийа  нятиъясиндя тярг. индики Гана яразисини ящатя едян торпаглар А.к.-нын нязаряти алтына кечди. А.к. игтисадиййатынын ясасыны авропалыларын Гвинейа кюрфязи сащилиндяки фортлары иля апарылан гул вя гызыл тиъаряти тяшкил едирди. 19 яср бойу инэилислярля мцбаризядя А.к. мцстягиллийини горумаьа чалышырды. Лакин Инэилтяря–Ашанти мцщарибяляри нятиъясиндя ашантилярин ордусу дармадаьын олунду вя А.к. парчаланды. 1896 илдя А.к. яразиси Британийанын протектораты елан едилди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AŞANTİ KONFEDERASİYASI

  АШÁНТИ КОНФЕДЕРАСИЙАСЫ  –  индики Гана яразисиндя  пайтахты Кумаси ш. олан дювляти гурум. 17 ясрин сону – 18 ясрин яввялляриндя Осе Тутунун башчылыьы алтында ашанти оманлыгларынын щярби иттифагы кими мейдана эялмишдир. А.к. али щюкмдар (асантехене), щюкмдарын  гадын шярики (асантехема), щямчинин оманлыгларын башчыларындан (оманхене) вя сяркярдяляриндян  (асафохене)  ибарят шура тяряфиндян идаря олунурду. 18 ясрин сонунда щярби  експансийа  нятиъясиндя тярг. индики Гана яразисини ящатя едян торпаглар А.к.-нын нязаряти алтына кечди. А.к. игтисадиййатынын ясасыны авропалыларын Гвинейа кюрфязи сащилиндяки фортлары иля апарылан гул вя гызыл тиъаряти тяшкил едирди. 19 яср бойу инэилислярля мцбаризядя А.к. мцстягиллийини горумаьа чалышырды. Лакин Инэилтяря–Ашанти мцщарибяляри нятиъясиндя ашантилярин ордусу дармадаьын олунду вя А.к. парчаланды. 1896 илдя А.к. яразиси Британийанын протектораты елан едилди.

  AŞANTİ KONFEDERASİYASI

  АШÁНТИ КОНФЕДЕРАСИЙАСЫ  –  индики Гана яразисиндя  пайтахты Кумаси ш. олан дювляти гурум. 17 ясрин сону – 18 ясрин яввялляриндя Осе Тутунун башчылыьы алтында ашанти оманлыгларынын щярби иттифагы кими мейдана эялмишдир. А.к. али щюкмдар (асантехене), щюкмдарын  гадын шярики (асантехема), щямчинин оманлыгларын башчыларындан (оманхене) вя сяркярдяляриндян  (асафохене)  ибарят шура тяряфиндян идаря олунурду. 18 ясрин сонунда щярби  експансийа  нятиъясиндя тярг. индики Гана яразисини ящатя едян торпаглар А.к.-нын нязаряти алтына кечди. А.к. игтисадиййатынын ясасыны авропалыларын Гвинейа кюрфязи сащилиндяки фортлары иля апарылан гул вя гызыл тиъаряти тяшкил едирди. 19 яср бойу инэилислярля мцбаризядя А.к. мцстягиллийини горумаьа чалышырды. Лакин Инэилтяря–Ашанти мцщарибяляри нятиъясиндя ашантилярин ордусу дармадаьын олунду вя А.к. парчаланды. 1896 илдя А.к. яразиси Британийанын протектораты елан едилди.