Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AŞIQ BƏSTİ

  АШЫГ БЯСТИ (Бясти Кярбалайы Байрамяли гызы; тягр. 1838, индики Кялбяъяр р-нунун Леви к. – 1936, щямин к.-дя) – Азярб. ашыьы. Йашадыьы накам мящяббят фаъиясиндян сонра эюзляри тутулмуш, ону “Кор Бясти” дейя чаьырмышлар. Сонралар ашыглыьы юзцня пешя сечмиш, бир мцддят юз кяндиндян узаглашараг гоншу кяндлярдя йашамышдыр. Ясасян, накам мящяббятдян доьан кядяр, ядалятсиз зяманядян шикайят мювзуларында дилинин тябиилийи вя ахыъылыьы иля сечилян шеирляр йазмышдыр (“Тапылмаз”, “Дцшсцн”,   “А   бяй”,   “Бу   дцнйа”,   “Дяймямиш”, “Даьлар”, “Билмирям”, “Олмаз, ай олмаз” вя с.).

  Ясярляри: Лаля (топлайаны С.Пашайев). Б., 1973; Шеирляр //Азярбайъанын ашыг вя шаир гадынлары (топлайаны вя тяртиб едяни Я. Ъяфярзадя). Б., 1974.

  Яд.: Намазов Г. Ашыглар. I китаб. Б., 2004.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AŞIQ BƏSTİ

  АШЫГ БЯСТИ (Бясти Кярбалайы Байрамяли гызы; тягр. 1838, индики Кялбяъяр р-нунун Леви к. – 1936, щямин к.-дя) – Азярб. ашыьы. Йашадыьы накам мящяббят фаъиясиндян сонра эюзляри тутулмуш, ону “Кор Бясти” дейя чаьырмышлар. Сонралар ашыглыьы юзцня пешя сечмиш, бир мцддят юз кяндиндян узаглашараг гоншу кяндлярдя йашамышдыр. Ясасян, накам мящяббятдян доьан кядяр, ядалятсиз зяманядян шикайят мювзуларында дилинин тябиилийи вя ахыъылыьы иля сечилян шеирляр йазмышдыр (“Тапылмаз”, “Дцшсцн”,   “А   бяй”,   “Бу   дцнйа”,   “Дяймямиш”, “Даьлар”, “Билмирям”, “Олмаз, ай олмаз” вя с.).

  Ясярляри: Лаля (топлайаны С.Пашайев). Б., 1973; Шеирляр //Азярбайъанын ашыг вя шаир гадынлары (топлайаны вя тяртиб едяни Я. Ъяфярзадя). Б., 1974.

  Яд.: Намазов Г. Ашыглар. I китаб. Б., 2004.

  AŞIQ BƏSTİ

  АШЫГ БЯСТИ (Бясти Кярбалайы Байрамяли гызы; тягр. 1838, индики Кялбяъяр р-нунун Леви к. – 1936, щямин к.-дя) – Азярб. ашыьы. Йашадыьы накам мящяббят фаъиясиндян сонра эюзляри тутулмуш, ону “Кор Бясти” дейя чаьырмышлар. Сонралар ашыглыьы юзцня пешя сечмиш, бир мцддят юз кяндиндян узаглашараг гоншу кяндлярдя йашамышдыр. Ясасян, накам мящяббятдян доьан кядяр, ядалятсиз зяманядян шикайят мювзуларында дилинин тябиилийи вя ахыъылыьы иля сечилян шеирляр йазмышдыр (“Тапылмаз”, “Дцшсцн”,   “А   бяй”,   “Бу   дцнйа”,   “Дяймямиш”, “Даьлар”, “Билмирям”, “Олмаз, ай олмаз” вя с.).

  Ясярляри: Лаля (топлайаны С.Пашайев). Б., 1973; Шеирляр //Азярбайъанын ашыг вя шаир гадынлары (топлайаны вя тяртиб едяни Я. Ъяфярзадя). Б., 1974.

  Яд.: Намазов Г. Ашыглар. I китаб. Б., 2004.