Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AŞIQ ƏLİ KƏLİBƏRİ

  АШЫГ  ЯЛİ КЯЛИБЯРИ,   Гараъа даь лы (?–?) – 18 яср Азярб. шаири. Щяйаты вя йарадыъылыьы щаггында мялумат аздыр. М.П. Вагифин мядщиня йаздыьы “Эялмиш“ рядифли шеириндян онун мцасири олдуьу вя Гараъадаьдан  Гарабаьа  эялдийи мялум олур. Ясярляриндян бязи нцмуняляр Мирзя Йусиф Гарабаьинин тяртиб етдийи “Мяъмуейи-дивани-Вагиф вя диэяр мцасирин” (1856) топлусунда дяръ олунмушдур.

  Яд.: Кючярли  Ф. Азярбайъан ядябиййаты. Ъ.1,  Б.,  1978.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AŞIQ ƏLİ KƏLİBƏRİ

  АШЫГ  ЯЛİ КЯЛИБЯРИ,   Гараъа даь лы (?–?) – 18 яср Азярб. шаири. Щяйаты вя йарадыъылыьы щаггында мялумат аздыр. М.П. Вагифин мядщиня йаздыьы “Эялмиш“ рядифли шеириндян онун мцасири олдуьу вя Гараъадаьдан  Гарабаьа  эялдийи мялум олур. Ясярляриндян бязи нцмуняляр Мирзя Йусиф Гарабаьинин тяртиб етдийи “Мяъмуейи-дивани-Вагиф вя диэяр мцасирин” (1856) топлусунда дяръ олунмушдур.

  Яд.: Кючярли  Ф. Азярбайъан ядябиййаты. Ъ.1,  Б.,  1978.

  AŞIQ ƏLİ KƏLİBƏRİ

  АШЫГ  ЯЛİ КЯЛИБЯРИ,   Гараъа даь лы (?–?) – 18 яср Азярб. шаири. Щяйаты вя йарадыъылыьы щаггында мялумат аздыр. М.П. Вагифин мядщиня йаздыьы “Эялмиш“ рядифли шеириндян онун мцасири олдуьу вя Гараъадаьдан  Гарабаьа  эялдийи мялум олур. Ясярляриндян бязи нцмуняляр Мирзя Йусиф Гарабаьинин тяртиб етдийи “Мяъмуейи-дивани-Вагиф вя диэяр мцасирин” (1856) топлусунда дяръ олунмушдур.

  Яд.: Кючярли  Ф. Азярбайъан ядябиййаты. Ъ.1,  Б.,  1978.