Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AŞIQ HÜSEYN CAVAN

  АШЫГ ЩЦСЕЙН ЪАВАН  (Щцсейн Микайыл оьлу Ялийе в; 1916, Ъянуби Азярб., Кярмядцз мащалынын Уту к. – 14.11.1985, Эоранбой р-нунун Язизбяйов к.) – Азярб. ашыьы. Азярб. ССР ямякдар мядяниййят ишчиси (1967). 1936–38 иллярдя Шимали Азярб.-да йашамыш, Ашыг Мусанын шаэирди олмушдур. Ъянуби Азярб.-да милли азадлыг щярякатында (1941–46) фяал иштирак етмиш, Азярб. Демократ Фиргясинин цзвц олмушдур (1945). Тябриздя Дювлят Драм Театрында ишлямиш, бурада ашыглар ансамблы йаратмышдыр. Азярб. Демократ Фиргяси она халг артисти ады вермиш, “21 Азяр” медалы иля тялтиф етмишдир. 1946 илдян Азярб. ССР-дя мцщаъирятдя йашамышдыр. Бакыда Азярб. Дювлят филармонийасында солист ишлямишдир. “Кимдян юйряндин”, “Дилбяр”, “Бойлана-бойлана” вя с. шеирляри иля халг арасында танынмышдыр. Йарадыъылыьында Ъянуби Азярб.да эедян милли азадлыг мцбаризяси мювзусу мцщцм йер тутмушдур. Ашыг шеиринин бцтцн форма вя шякилляриндя йаратмышдыр. “Сяттархан”, “Москва сяфяри”, “Кялбяъяр” дастанлары  вар. “Ашыьын  арзулары” (1950), “Сядяфли саз” (1956), “Гошмалар” (1956) вя с. китаблары чап олунмушдур. 1948 илдя Эоранбой р-нуна кючмцш, Язизбяйов к.-ндя йашамышдыр.

  Ясярляр и: Азадлыг мащнылары. Б., 1950; Даныш, телли сазым. Б., 1975; Бащар кими. Б., 1979.

  Яд.: Щякимов М. Щцсейн Ъаван йарадыъылыьында мящяббят лирикасы //Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр, китаб 3, Б., 1968; Н а мазов  Г. Ашыглар. I китаб. Б., 2004.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AŞIQ HÜSEYN CAVAN

  АШЫГ ЩЦСЕЙН ЪАВАН  (Щцсейн Микайыл оьлу Ялийе в; 1916, Ъянуби Азярб., Кярмядцз мащалынын Уту к. – 14.11.1985, Эоранбой р-нунун Язизбяйов к.) – Азярб. ашыьы. Азярб. ССР ямякдар мядяниййят ишчиси (1967). 1936–38 иллярдя Шимали Азярб.-да йашамыш, Ашыг Мусанын шаэирди олмушдур. Ъянуби Азярб.-да милли азадлыг щярякатында (1941–46) фяал иштирак етмиш, Азярб. Демократ Фиргясинин цзвц олмушдур (1945). Тябриздя Дювлят Драм Театрында ишлямиш, бурада ашыглар ансамблы йаратмышдыр. Азярб. Демократ Фиргяси она халг артисти ады вермиш, “21 Азяр” медалы иля тялтиф етмишдир. 1946 илдян Азярб. ССР-дя мцщаъирятдя йашамышдыр. Бакыда Азярб. Дювлят филармонийасында солист ишлямишдир. “Кимдян юйряндин”, “Дилбяр”, “Бойлана-бойлана” вя с. шеирляри иля халг арасында танынмышдыр. Йарадыъылыьында Ъянуби Азярб.да эедян милли азадлыг мцбаризяси мювзусу мцщцм йер тутмушдур. Ашыг шеиринин бцтцн форма вя шякилляриндя йаратмышдыр. “Сяттархан”, “Москва сяфяри”, “Кялбяъяр” дастанлары  вар. “Ашыьын  арзулары” (1950), “Сядяфли саз” (1956), “Гошмалар” (1956) вя с. китаблары чап олунмушдур. 1948 илдя Эоранбой р-нуна кючмцш, Язизбяйов к.-ндя йашамышдыр.

  Ясярляр и: Азадлыг мащнылары. Б., 1950; Даныш, телли сазым. Б., 1975; Бащар кими. Б., 1979.

  Яд.: Щякимов М. Щцсейн Ъаван йарадыъылыьында мящяббят лирикасы //Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр, китаб 3, Б., 1968; Н а мазов  Г. Ашыглар. I китаб. Б., 2004.

  AŞIQ HÜSEYN CAVAN

  АШЫГ ЩЦСЕЙН ЪАВАН  (Щцсейн Микайыл оьлу Ялийе в; 1916, Ъянуби Азярб., Кярмядцз мащалынын Уту к. – 14.11.1985, Эоранбой р-нунун Язизбяйов к.) – Азярб. ашыьы. Азярб. ССР ямякдар мядяниййят ишчиси (1967). 1936–38 иллярдя Шимали Азярб.-да йашамыш, Ашыг Мусанын шаэирди олмушдур. Ъянуби Азярб.-да милли азадлыг щярякатында (1941–46) фяал иштирак етмиш, Азярб. Демократ Фиргясинин цзвц олмушдур (1945). Тябриздя Дювлят Драм Театрында ишлямиш, бурада ашыглар ансамблы йаратмышдыр. Азярб. Демократ Фиргяси она халг артисти ады вермиш, “21 Азяр” медалы иля тялтиф етмишдир. 1946 илдян Азярб. ССР-дя мцщаъирятдя йашамышдыр. Бакыда Азярб. Дювлят филармонийасында солист ишлямишдир. “Кимдян юйряндин”, “Дилбяр”, “Бойлана-бойлана” вя с. шеирляри иля халг арасында танынмышдыр. Йарадыъылыьында Ъянуби Азярб.да эедян милли азадлыг мцбаризяси мювзусу мцщцм йер тутмушдур. Ашыг шеиринин бцтцн форма вя шякилляриндя йаратмышдыр. “Сяттархан”, “Москва сяфяри”, “Кялбяъяр” дастанлары  вар. “Ашыьын  арзулары” (1950), “Сядяфли саз” (1956), “Гошмалар” (1956) вя с. китаблары чап олунмушдур. 1948 илдя Эоранбой р-нуна кючмцш, Язизбяйов к.-ндя йашамышдыр.

  Ясярляр и: Азадлыг мащнылары. Б., 1950; Даныш, телли сазым. Б., 1975; Бащар кими. Б., 1979.

  Яд.: Щякимов М. Щцсейн Ъаван йарадыъылыьында мящяббят лирикасы //Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр, китаб 3, Б., 1968; Н а мазов  Г. Ашыглар. I китаб. Б., 2004.