Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARXALLAKSİS

  (йун. άρχή – башланьыъ+ άλλαξίς – дяйишиклик) – органын ембрионал инкишафынын еркян мярщяляляриндя тякамцли дяйишкянлик; бцтцн сонракы мярщялялярин (йеткин мярщялядя дахил олмагла) ящямиййятли дяряъядя йенидян гурулмасына эятириб чыхарыр. “А.” терминини елмя 1912 илдя филембриоэенез формаларындан бирини ифадя етмяк мягсядиля А.Н. Севертсов дахил етмишдир. А. йолу иля макротякамцл просесиндя хейли гурулуш дяйишкянликляри нисбятян тез баш веря билир (мяс., иланларын яъдадында фягярялярин сайынын артмасы вя йа мямялилярин яъдадында тцк юртцйцнцн инкишафы). А. заманы онтоэенез вя филоэенездя ардыъыл мярщялялярин охшарлыьы итир вя фярди инкишаф биоэенетик гануна уйьун эялмир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARXALLAKSİS

  (йун. άρχή – башланьыъ+ άλλαξίς – дяйишиклик) – органын ембрионал инкишафынын еркян мярщяляляриндя тякамцли дяйишкянлик; бцтцн сонракы мярщялялярин (йеткин мярщялядя дахил олмагла) ящямиййятли дяряъядя йенидян гурулмасына эятириб чыхарыр. “А.” терминини елмя 1912 илдя филембриоэенез формаларындан бирини ифадя етмяк мягсядиля А.Н. Севертсов дахил етмишдир. А. йолу иля макротякамцл просесиндя хейли гурулуш дяйишкянликляри нисбятян тез баш веря билир (мяс., иланларын яъдадында фягярялярин сайынын артмасы вя йа мямялилярин яъдадында тцк юртцйцнцн инкишафы). А. заманы онтоэенез вя филоэенездя ардыъыл мярщялялярин охшарлыьы итир вя фярди инкишаф биоэенетик гануна уйьун эялмир.

  ARXALLAKSİS

  (йун. άρχή – башланьыъ+ άλλαξίς – дяйишиклик) – органын ембрионал инкишафынын еркян мярщяляляриндя тякамцли дяйишкянлик; бцтцн сонракы мярщялялярин (йеткин мярщялядя дахил олмагла) ящямиййятли дяряъядя йенидян гурулмасына эятириб чыхарыр. “А.” терминини елмя 1912 илдя филембриоэенез формаларындан бирини ифадя етмяк мягсядиля А.Н. Севертсов дахил етмишдир. А. йолу иля макротякамцл просесиндя хейли гурулуш дяйишкянликляри нисбятян тез баш веря билир (мяс., иланларын яъдадында фягярялярин сайынын артмасы вя йа мямялилярин яъдадында тцк юртцйцнцн инкишафы). А. заманы онтоэенез вя филоэенездя ардыъыл мярщялялярин охшарлыьы итир вя фярди инкишаф биоэенетик гануна уйьун эялмир.