Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AŞAĞI HÜSEYN ŞƏMKİRLİ

  АШЫГ  ЩЦСЕЙН ШЯМКИРЛИ  (Щцсейн Гурбан оьлу 1811, Шямкир мащалынын Гапанлы к. – 1891, Эядябяй р-нунун Галакянд к.)  –  Азярб.  ашыьы. М.П. Вагифин гощуму. Яряб вя тцрк дилляриндя мцкяммял тящсил алмыш, Йахын Шярг юлкялярини эязмишдир. Ашыглыьы “Мяънун“ тяхяллцсц иля шеирляр йазан Кябля Баьыр адлы бир дямирчидян юйрянмишдир. Бир сыра шеирляриндя, щяъвляриндя залым бяйляри, фырылдагчы моллалары вя мямурлары ъясарятля пислямишдир. “Ашыг Щцсейни” (“Дастаны”), “Сарайы”, “Шямкир эюзяллямяси”, “Зейналабдини” ашыг щаваларыны йаратмышдыр; бязи тядгигатчылара эюря “Дилгями” ашыг щавасыны да А.Щ.Ш. бястялямишдир. “Байрамы” саз щавасы иля охунан “Цч эцл” шеири ашыглар вя ханяндяляр арасында халг мащнысы кими йайылмышдыр. Шеирляри мцхтялиф иллярдя топлулар ичярисиндя вя айрыъа китаб шяклиндя няшр едилмишдир. “Ашыг Щцсейн вя Рейщан ханым”, “Ашыг Щцсейн вя Бяйчобан” дастанлары вар.

  Ясярляр и: Шеирляр вя дастанлар. Б., 1991; Азярбайъан ашыг шеириндян сечмяляр. I китаб. Б., 2005.

  Яд.: Рцстямзадя Р. Ашыг Щцсейн Шямкирли. Б., 1991. Азярбайъан ядябиййаты тарихи. Ъ.1. 2004.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AŞAĞI HÜSEYN ŞƏMKİRLİ

  АШЫГ  ЩЦСЕЙН ШЯМКИРЛИ  (Щцсейн Гурбан оьлу 1811, Шямкир мащалынын Гапанлы к. – 1891, Эядябяй р-нунун Галакянд к.)  –  Азярб.  ашыьы. М.П. Вагифин гощуму. Яряб вя тцрк дилляриндя мцкяммял тящсил алмыш, Йахын Шярг юлкялярини эязмишдир. Ашыглыьы “Мяънун“ тяхяллцсц иля шеирляр йазан Кябля Баьыр адлы бир дямирчидян юйрянмишдир. Бир сыра шеирляриндя, щяъвляриндя залым бяйляри, фырылдагчы моллалары вя мямурлары ъясарятля пислямишдир. “Ашыг Щцсейни” (“Дастаны”), “Сарайы”, “Шямкир эюзяллямяси”, “Зейналабдини” ашыг щаваларыны йаратмышдыр; бязи тядгигатчылара эюря “Дилгями” ашыг щавасыны да А.Щ.Ш. бястялямишдир. “Байрамы” саз щавасы иля охунан “Цч эцл” шеири ашыглар вя ханяндяляр арасында халг мащнысы кими йайылмышдыр. Шеирляри мцхтялиф иллярдя топлулар ичярисиндя вя айрыъа китаб шяклиндя няшр едилмишдир. “Ашыг Щцсейн вя Рейщан ханым”, “Ашыг Щцсейн вя Бяйчобан” дастанлары вар.

  Ясярляр и: Шеирляр вя дастанлар. Б., 1991; Азярбайъан ашыг шеириндян сечмяляр. I китаб. Б., 2005.

  Яд.: Рцстямзадя Р. Ашыг Щцсейн Шямкирли. Б., 1991. Азярбайъан ядябиййаты тарихи. Ъ.1. 2004.

  AŞAĞI HÜSEYN ŞƏMKİRLİ

  АШЫГ  ЩЦСЕЙН ШЯМКИРЛИ  (Щцсейн Гурбан оьлу 1811, Шямкир мащалынын Гапанлы к. – 1891, Эядябяй р-нунун Галакянд к.)  –  Азярб.  ашыьы. М.П. Вагифин гощуму. Яряб вя тцрк дилляриндя мцкяммял тящсил алмыш, Йахын Шярг юлкялярини эязмишдир. Ашыглыьы “Мяънун“ тяхяллцсц иля шеирляр йазан Кябля Баьыр адлы бир дямирчидян юйрянмишдир. Бир сыра шеирляриндя, щяъвляриндя залым бяйляри, фырылдагчы моллалары вя мямурлары ъясарятля пислямишдир. “Ашыг Щцсейни” (“Дастаны”), “Сарайы”, “Шямкир эюзяллямяси”, “Зейналабдини” ашыг щаваларыны йаратмышдыр; бязи тядгигатчылара эюря “Дилгями” ашыг щавасыны да А.Щ.Ш. бястялямишдир. “Байрамы” саз щавасы иля охунан “Цч эцл” шеири ашыглар вя ханяндяляр арасында халг мащнысы кими йайылмышдыр. Шеирляри мцхтялиф иллярдя топлулар ичярисиндя вя айрыъа китаб шяклиндя няшр едилмишдир. “Ашыг Щцсейн вя Рейщан ханым”, “Ашыг Щцсейн вя Бяйчобан” дастанлары вар.

  Ясярляр и: Шеирляр вя дастанлар. Б., 1991; Азярбайъан ашыг шеириндян сечмяляр. I китаб. Б., 2005.

  Яд.: Рцстямзадя Р. Ашыг Щцсейн Шямкирли. Б., 1991. Азярбайъан ядябиййаты тарихи. Ъ.1. 2004.