Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİBQƏTƏL PİRİ

  БИБГЯТЯЛ ПИРИ – Ордубад р-нунда гядим зийарятэащ. Эямигайа д.-нын ъ. йамаъында, гайалыгдакы маьарада йерляшир. Ясрляр бойу Б. п.-ня эялян зийарятчиляр мящсулдарлыьын, няслин артмасы диляйи иля дини айинляр иъра етмиш, гурбанлар кясмишляр. Эямигайа рясмляри арасында ашкар олунмуш бир сыра гайацстц тясвирляр вя пиктограмлар да бунлары якс етдирир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİBQƏTƏL PİRİ

  БИБГЯТЯЛ ПИРИ – Ордубад р-нунда гядим зийарятэащ. Эямигайа д.-нын ъ. йамаъында, гайалыгдакы маьарада йерляшир. Ясрляр бойу Б. п.-ня эялян зийарятчиляр мящсулдарлыьын, няслин артмасы диляйи иля дини айинляр иъра етмиш, гурбанлар кясмишляр. Эямигайа рясмляри арасында ашкар олунмуш бир сыра гайацстц тясвирляр вя пиктограмлар да бунлары якс етдирир.

  BİBQƏTƏL PİRİ

  БИБГЯТЯЛ ПИРИ – Ордубад р-нунда гядим зийарятэащ. Эямигайа д.-нын ъ. йамаъында, гайалыгдакы маьарада йерляшир. Ясрляр бойу Б. п.-ня эялян зийарятчиляр мящсулдарлыьын, няслин артмасы диляйи иля дини айинляр иъра етмиш, гурбанлар кясмишляр. Эямигайа рясмляри арасында ашкар олунмуш бир сыра гайацстц тясвирляр вя пиктограмлар да бунлары якс етдирир.