Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AŞIQ SƏNƏTİ

  АШЫГ СЯНЯТИ – Азярб. халг йарадыъылыьынын синкретик нювц; шеир, мусиги вя рягсин синтезиндян ибарятдир. А.с. юз кюклярини чох гядим заманлардан – ибтидаи иъма дюврцндян эютцрмцш вя мцхтялиф ясрлярдя мцяййян инкишаф мярщяляляри кечяряк дюврцмцзядяк эялиб чатмышдыр (бах Ашыг, Ашыг ядябиййаты вя Ашыг щавалары). Ясрляр бойу сабитляшян устад-шаэирд яняняси А. с.-нин юзцнямяхсус хцсусиййятляриндяндир. Бу сянятин инкишафында Аббас Туфарганлы, Гурбани, Ашыг Алы, Ашыг Ялясэяр вя б. бюйцк рол ойнамышлар. "Китаби-Дядя Горгуд",  "Короьлу", "Ясли вя Кярям", "Ашыг Гяриб" кими ядяби абидяляр А.с.-нин мящсулудур.

  А.с. ЙУНЕСКО-нун гейри-мадди мядяни ирс сийащысына дахил едилмишдир (2009).

  Яд.: Намазов Г. Ашыьын сазы вя сюзц. Б., 1980; Щякимов М. Ашыг сянятинин поетикасы. Б.,  2004.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AŞIQ SƏNƏTİ

  АШЫГ СЯНЯТИ – Азярб. халг йарадыъылыьынын синкретик нювц; шеир, мусиги вя рягсин синтезиндян ибарятдир. А.с. юз кюклярини чох гядим заманлардан – ибтидаи иъма дюврцндян эютцрмцш вя мцхтялиф ясрлярдя мцяййян инкишаф мярщяляляри кечяряк дюврцмцзядяк эялиб чатмышдыр (бах Ашыг, Ашыг ядябиййаты вя Ашыг щавалары). Ясрляр бойу сабитляшян устад-шаэирд яняняси А. с.-нин юзцнямяхсус хцсусиййятляриндяндир. Бу сянятин инкишафында Аббас Туфарганлы, Гурбани, Ашыг Алы, Ашыг Ялясэяр вя б. бюйцк рол ойнамышлар. "Китаби-Дядя Горгуд",  "Короьлу", "Ясли вя Кярям", "Ашыг Гяриб" кими ядяби абидяляр А.с.-нин мящсулудур.

  А.с. ЙУНЕСКО-нун гейри-мадди мядяни ирс сийащысына дахил едилмишдир (2009).

  Яд.: Намазов Г. Ашыьын сазы вя сюзц. Б., 1980; Щякимов М. Ашыг сянятинин поетикасы. Б.,  2004.

  AŞIQ SƏNƏTİ

  АШЫГ СЯНЯТИ – Азярб. халг йарадыъылыьынын синкретик нювц; шеир, мусиги вя рягсин синтезиндян ибарятдир. А.с. юз кюклярини чох гядим заманлардан – ибтидаи иъма дюврцндян эютцрмцш вя мцхтялиф ясрлярдя мцяййян инкишаф мярщяляляри кечяряк дюврцмцзядяк эялиб чатмышдыр (бах Ашыг, Ашыг ядябиййаты вя Ашыг щавалары). Ясрляр бойу сабитляшян устад-шаэирд яняняси А. с.-нин юзцнямяхсус хцсусиййятляриндяндир. Бу сянятин инкишафында Аббас Туфарганлы, Гурбани, Ашыг Алы, Ашыг Ялясэяр вя б. бюйцк рол ойнамышлар. "Китаби-Дядя Горгуд",  "Короьлу", "Ясли вя Кярям", "Ашыг Гяриб" кими ядяби абидяляр А.с.-нин мящсулудур.

  А.с. ЙУНЕСКО-нун гейри-мадди мядяни ирс сийащысына дахил едилмишдир (2009).

  Яд.: Намазов Г. Ашыьын сазы вя сюзц. Б., 1980; Щякимов М. Ашыг сянятинин поетикасы. Б.,  2004.