Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖLGÜ BAŞLIĞI

  BЮLGЦ BAШLIЬI – металкясян дязэащларда (ян чох фрез дязэащларында) емал олунан пястащы мцяййян буъаг бюлэцсц гядяр дюндярян вя йа чевряни щиссяляря бюлян механики, йахуд оптик механизм. Мяс., дишли чархын дишляри арасындакы эиринтинин, чохцзлц мцстявинин вя с. емалы заманы Б.б. пястащын лазым олан гядяр дюнмясини тямин едир. Бах щямчинин Бюлэц гурьусу.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖLGÜ BAŞLIĞI

  BЮLGЦ BAШLIЬI – металкясян дязэащларда (ян чох фрез дязэащларында) емал олунан пястащы мцяййян буъаг бюлэцсц гядяр дюндярян вя йа чевряни щиссяляря бюлян механики, йахуд оптик механизм. Мяс., дишли чархын дишляри арасындакы эиринтинин, чохцзлц мцстявинин вя с. емалы заманы Б.б. пястащын лазым олан гядяр дюнмясини тямин едир. Бах щямчинин Бюлэц гурьусу.

  BÖLGÜ BAŞLIĞI

  BЮLGЦ BAШLIЬI – металкясян дязэащларда (ян чох фрез дязэащларында) емал олунан пястащы мцяййян буъаг бюлэцсц гядяр дюндярян вя йа чевряни щиссяляря бюлян механики, йахуд оптик механизм. Мяс., дишли чархын дишляри арасындакы эиринтинин, чохцзлц мцстявинин вя с. емалы заманы Б.б. пястащын лазым олан гядяр дюнмясини тямин едир. Бах щямчинин Бюлэц гурьусу.