Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖLÜCÜ


  BЮЛЦЪЦ – 1) э я р э и н л и к Б.-сц – сабит вя йа дяйишян ъяряйан эярэинлийинин йалныз бир щиссясини електрик дюврясинин (резистор, конденсатор вя йа индуктивлик сарьаъларындан ибарят) елементляри васитясиля эютцрмяйя (истифадя етмяйя) имкан верян електротехники гурьу. Бах Эярэинликбюлян. 2) Тезлик Б.-сц – эиришиня верилян периодик електрик рягсляринин тезлийини там ядяд дяфя азалдан електрон гурьу. Бах Тезликбюлян.
    

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖLÜCÜ


  BЮЛЦЪЦ – 1) э я р э и н л и к Б.-сц – сабит вя йа дяйишян ъяряйан эярэинлийинин йалныз бир щиссясини електрик дюврясинин (резистор, конденсатор вя йа индуктивлик сарьаъларындан ибарят) елементляри васитясиля эютцрмяйя (истифадя етмяйя) имкан верян електротехники гурьу. Бах Эярэинликбюлян. 2) Тезлик Б.-сц – эиришиня верилян периодик електрик рягсляринин тезлийини там ядяд дяфя азалдан електрон гурьу. Бах Тезликбюлян.
    

  BÖLÜCÜ


  BЮЛЦЪЦ – 1) э я р э и н л и к Б.-сц – сабит вя йа дяйишян ъяряйан эярэинлийинин йалныз бир щиссясини електрик дюврясинин (резистор, конденсатор вя йа индуктивлик сарьаъларындан ибарят) елементляри васитясиля эютцрмяйя (истифадя етмяйя) имкан верян електротехники гурьу. Бах Эярэинликбюлян. 2) Тезлик Б.-сц – эиришиня верилян периодик електрик рягсляринин тезлийини там ядяд дяфя азалдан електрон гурьу. Бах Тезликбюлян.