Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖRİLƏR

  БЮРИЛЯР, Дямяшг атабяйляри – Дямяшгдя щюкмранлыг едян тцрк сцлаляси [1104–54]. Сцлалянин баниси Туь Теэиндир [1104–28]. Атабяйи олдуьу Тутушун оьлу Дукакын юлцмцндян сонра Дямяшгдя щакимиййят она кечмишдир. Хяляфляри – сцлаляйя адыны верян Бюри Теэин [1128–31], Исмайыл [1132–35], Шищабяддин Мащмуд [1135–39], Ъямаляддин Мящяммяд [1139–40] сялибчиляр вя Зянэилярля мцщарибяляр апармышлар. Мцъиряддин Абакын [1140–54] щакимиййяти илляриндя Зянэи Нуряддин Мащмуд Сурийаны яля кечиряряк Б. сцлалясиня сон гоймушдур. Б.-ин щакимиййяти дюврцндя Дямяшг Сурийанын мядяниййят мяркязи олараг галырды; онлар Дямяшгдя мясъид, мядряся, хястяхана вя с. тикдирмишдиляр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖRİLƏR

  БЮРИЛЯР, Дямяшг атабяйляри – Дямяшгдя щюкмранлыг едян тцрк сцлаляси [1104–54]. Сцлалянин баниси Туь Теэиндир [1104–28]. Атабяйи олдуьу Тутушун оьлу Дукакын юлцмцндян сонра Дямяшгдя щакимиййят она кечмишдир. Хяляфляри – сцлаляйя адыны верян Бюри Теэин [1128–31], Исмайыл [1132–35], Шищабяддин Мащмуд [1135–39], Ъямаляддин Мящяммяд [1139–40] сялибчиляр вя Зянэилярля мцщарибяляр апармышлар. Мцъиряддин Абакын [1140–54] щакимиййяти илляриндя Зянэи Нуряддин Мащмуд Сурийаны яля кечиряряк Б. сцлалясиня сон гоймушдур. Б.-ин щакимиййяти дюврцндя Дямяшг Сурийанын мядяниййят мяркязи олараг галырды; онлар Дямяшгдя мясъид, мядряся, хястяхана вя с. тикдирмишдиляр.

  BÖRİLƏR

  БЮРИЛЯР, Дямяшг атабяйляри – Дямяшгдя щюкмранлыг едян тцрк сцлаляси [1104–54]. Сцлалянин баниси Туь Теэиндир [1104–28]. Атабяйи олдуьу Тутушун оьлу Дукакын юлцмцндян сонра Дямяшгдя щакимиййят она кечмишдир. Хяляфляри – сцлаляйя адыны верян Бюри Теэин [1128–31], Исмайыл [1132–35], Шищабяддин Мащмуд [1135–39], Ъямаляддин Мящяммяд [1139–40] сялибчиляр вя Зянэилярля мцщарибяляр апармышлар. Мцъиряддин Абакын [1140–54] щакимиййяти илляриндя Зянэи Нуряддин Мащмуд Сурийаны яля кечиряряк Б. сцлалясиня сон гоймушдур. Б.-ин щакимиййяти дюврцндя Дямяшг Сурийанын мядяниййят мяркязи олараг галырды; онлар Дямяшгдя мясъид, мядряся, хястяхана вя с. тикдирмишдиляр.