Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BÖRKÜYARIQ


  БЮРКЦЙАРЫГ Рцкн яд-дин Ябу-л-Мцзяффяр (тягр. 1079–22.12.1104) – сялъуги султаны [1093–1104]. Мялик шащын [1072–92] юлцмцндян сонра оьуллары арасында щакимиййят уьрунда мцбаризя заманы Б. султан елан олунду. Лакин яслиндя о, дювлятин йалныз бир щиссясиндя щюкмранлыг едирди. Азярб.-ы ися гардашы Мящяммяд яля кечирмишди. Щакимиййят уьрунда ики гардаш арасындакы мцбаризя мцгавиля баьланмасы иля нятиъялянди (1104). Мящяммяд бюйцк султан кими Сурийа, Ираг, Ъянуби Гафгаз вя с., Б. ися, ясасян, Ираны идаря едирди. Б.-ын дюврцндян Бюйцк Сялъугиляр империйасынын тяняззцлц башланды.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BÖRKÜYARIQ


  БЮРКЦЙАРЫГ Рцкн яд-дин Ябу-л-Мцзяффяр (тягр. 1079–22.12.1104) – сялъуги султаны [1093–1104]. Мялик шащын [1072–92] юлцмцндян сонра оьуллары арасында щакимиййят уьрунда мцбаризя заманы Б. султан елан олунду. Лакин яслиндя о, дювлятин йалныз бир щиссясиндя щюкмранлыг едирди. Азярб.-ы ися гардашы Мящяммяд яля кечирмишди. Щакимиййят уьрунда ики гардаш арасындакы мцбаризя мцгавиля баьланмасы иля нятиъялянди (1104). Мящяммяд бюйцк султан кими Сурийа, Ираг, Ъянуби Гафгаз вя с., Б. ися, ясасян, Ираны идаря едирди. Б.-ын дюврцндян Бюйцк Сялъугиляр империйасынын тяняззцлц башланды.

  BÖRKÜYARIQ


  БЮРКЦЙАРЫГ Рцкн яд-дин Ябу-л-Мцзяффяр (тягр. 1079–22.12.1104) – сялъуги султаны [1093–1104]. Мялик шащын [1072–92] юлцмцндян сонра оьуллары арасында щакимиййят уьрунда мцбаризя заманы Б. султан елан олунду. Лакин яслиндя о, дювлятин йалныз бир щиссясиндя щюкмранлыг едирди. Азярб.-ы ися гардашы Мящяммяд яля кечирмишди. Щакимиййят уьрунда ики гардаш арасындакы мцбаризя мцгавиля баьланмасы иля нятиъялянди (1104). Мящяммяд бюйцк султан кими Сурийа, Ираг, Ъянуби Гафгаз вя с., Б. ися, ясасян, Ираны идаря едирди. Б.-ын дюврцндян Бюйцк Сялъугиляр империйасынын тяняззцлц башланды.